Den sosiologiske offentlighet

Nye redaktører for Norsk sosiologisk tidsskrift!

Norsk sosiologisk tidsskrift kommer ut i februar, og nå er det klart at Arve Hjelseth blir redaktør for de generelle numrene, mens May-Len Skilbrei og Kari Stefansen blir redaktører for temanumrene. Ambisjonene deres er høye.

Arve Hjelseth, som mange kjenner som idrettssosiolog fra NTNU, har tatt på seg oppdraget som ansvarlig redaktør for de generelle numrene. Samtidig vil May-Len Skilbrei og Kari Stefansen, som mange kjenner fra Sosiologi i dag, være ansvarlige redaktører for temanumrene, som annonsert tidligere. I perioden 2017-2020 vil disse tre være redaktører for seks nummer i året; tre tema-, og tre generelle nummer. Hvilke ambisjoner har de for tidsskriftet? Hvordan vil det bli? Vi har bedt dem om å gi oss noen betrakninger om hva vi har i vente.

Faglig fellesskap

Den nyslåtte redaktøren Arve Hjelseth sier at Norsk sosiologisk tidsskrift primært vil være et forum for fagfeller og studenter, men påpeker at dette ikke dermed gjør det irrelevant for en bredere opplyst offentlighet. Først og fremst vil sosiologien stå i sentrum.

– Norsk sosiologisk tidsskrift (NST) skal være den ledende norskspråklige publiseringskanalen for norsk sosiologisk forskning og debatt, på høyt faglig nivå, slår Hjelseth fast.

Kari Stefansen forteller at det er viktig at det finnes arenaer der man kan publisere på norsk og bidra til en norsk fagoffentlighet, og at NST skal være den arenaen. Publikasjoner på norsk om norske forhold bidrar til at forskningen blir tilgjengelig også for en bredere offentlighet, argumenterer Stefansen. Hun viser videre til at temanumrene er åpne for gjesteredaktører:

– Vi ønsker å være et tidsskrift som når bredt ut i sosiologimiljøene og som norske sosiologer tenker på som sitt tidsskrift. Derfor vil vi gjerne at folk henvender seg til oss med ideer til temanumre eller andre bidrag. Vi som sitter i temanummerredaksjonen har ofte hatt med oss gjesteredaktører utenfor redaksjonen og har god erfaring med det, forteller hun.

Hun påpeker også at tidsskriftet er åpent for bidrag på de øvrige skandinaviske språkene, uten at det går ut over profileringen av det som et norsk tidsskrift. Svenske og danske bidrag vil utvide tilfanget av både artikler og perspektiver, og forhåpentligvis berike norsk sosiologi.

Om redaktørene:

Arve Hjelseth er førsteamanuensis i idrettssoiologi ved NTNU. Han har blant annet vært medredaktør for Kampen om tribunen. Fotball, identitet og makt (2012, Akademika forlag).

Kari Stefansen er forsker II ved Velferdsforskningsinsitutttet NOVA. Tidligere redaktør for Sosiologi i dag. Hun har forsket spesielt på familie, foreldreskap og vold i nære relasjoner. Hun har blant annet bidratt i antologien Ungdom og idrett (2016, Cappelen Damm Akademisk).

May-Len Skilbrei er professor i kriminologi ved UiO. Tidligere redaktør for Sosiologi i dag.  Har forsket spesielt på prostitusjon og migrasjon. Hun har blant annet skrevet Når sex er arbeid (2013, Pax forlag).

Den sosiologiske tilstanden

I lys av doktorgradsstudienes og -studentenes høye nivå, kamp om stillingene som utlyses, og mange sosiologers aktive bidrag i offentligheten, mener Hjelseth at tilstanden er god for norsk sosiologi i dag. Selv er han en av sosiologene man kan kalle aktive i offentligheten, blant annet i form av å være fast bidragsyter i Dagbladet.

Hjelseth medgir likevel at risikoen for fragmentering, eller «bindestrekifisering», av faget kanskje er en av utfordringene vi står overfor. En utfordring Norsk sosiologisk tidsskrift kanskje kan bøte på.

– Jeg håper folk har lyst til å publisere i tidsskriftet, at kolleger tar på seg oppdrag med fagfellevurdering, og at disse prosessene kan gå så fort som det er forsvarlig, forteller han.

Temanummerne, som vil være i tradisjonen fra Sosiologi i dag, ligger også gjerne utenfor de vanlige inndelingene og «bindestrekene», slik som familiesosiologi, utdanningssosiologi og organsisasjonssosiologi. Den stolte 40-årige arven, som Kari Stefansen omtaler den, har blant annet inneholdt utgivelser med tema som: pauser, Chicagoskolen, norskhet, Bourdieu, kausalitet og miljø.

Dette blir et betydelig løft for norsk sosiologi som faglig fellesskap

Jørn Ljunggren

– Vår erfaring med temanumre er at forskere synes det er fint å publisere på norsk når det skjer i en sammenheng og man er del av noe større. Vi ser også at temanumrene bringer fram nye og spennende dimensjoner ved fenomenene de tar opp, forteller hun.

Artikler og bokomtaler

Vitenskapelige artikler først, lyder det klart fra Hjelseth. Bokomtaler er også mer eller mindre obligatoriske for et tidsskrift bemerker han, men på spørsmålet om vi kommer til å bli vitne til opphetede debatter i spaltene med Hjelseth som redaktør avklarer han:

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg håper sosiologen.no kan bli en attraktiv plattform for slikt stoff, og der er «trykketiden» kortere. For debattstoff er tross alt aktualitet svært viktig, og der er det ikke alltid tidsskriftsformatet er det beste, påpeker Hjelseth.

Stefansen deler dette synet, men fremhever at bokomtaler er viktig, tatt i betraktning at norske bøker sjelden omtales i internasjonale tiddskrift eller når norske avisspalter.

Det er flere spennende temanumre av NST på vei.

May-Len Skilbrei

– Vi som kommer fra Sosiologi i dag har jobbet mye med å få fram gode anmeldelser, ofte av bøker som har vært relatert til temanumrene, og det vil vi fortsette med. Folk må også gjerne ta kontakt hvis de ønsker å bidra med en bokanmeldelse eller et bokessay, sier Stefansen inviterende.

Både Stefansen og Hjelseth forsikrer om at debatt- og kommentarstoff er velkomment. Men at omfanget det har hatt i Sosiologisk tidsskrift frem til i dag, har vært tilstrekkelig.

Styret er fornøyd

Sosiologforeningens leder, og styreleder for NST, Jørn Ljunggren, forteller på vegne av styret at dette er en redaksjon de er svært fornøyd med:

– Både Arve, May-Len og Kari er veldig kompetente folk, som alle har vist engasjement for at det skal publiseres på norsk, sier han, og legger til; med strenge kvalitetskrav!

Men hva vil dette egentlig bety for norsk sosiologi?

– Dette blir et betydelig løft for norsk sosiologi som faglig fellesskap, lover Ljunggren.

Kommende numre

May-Len Skilbrei letter litt på sløret på spørsmål om hva vi har i vente:

Det er flere spennende temanumre av NST på vei. Det første er et nummer om barn av innvandrede personer, etterkommere, som er redigert av Jon Horgen Friberg og Arnfinn H. Midtbøen. Senere i 2017 kommer et nummer redigert av en gjesteredaktør, Hans-Erik Næss, om sport, forteller hun.

Fremtiden vil vise hvilket løft dette vil bli. Første nummer kommer i februar, akkurat i tide til Vinterseminaret 2017!

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk