Den sosiologiske offentlighet

Vi må diskutere sosiologien i den nye læreplanen!

Hvis vi bryr oss om hva slags fag sosiologien skal være i den videregående skolen, bør flere sosiologer og lærere engasjere seg i utviklingen av den nye læreplanen. 

Fagfornyelsen av læreplanene i grunnskole og fellesfag ved videregående opplæring iverksettes i august 2020. På samme tid jobbes det med utkast til nye læreplaner i programfag for videregående opplæring.

Hovedmålet i fagfornyelsen er dybdelæring og tverrfaglig samarbeid mellom hovedtemaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse.

Sosiologi og sosialantropologi er et utmerket fag i fagfornyelsen med tanke på at faget hjelper eleven med å drøfte samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt. I den forstand bør faglærere og fagmiljøet i sosiologi og sosialantropologi også engasjere seg i hva slags fag elevene møter på de videregående skolene.

Joan Lloret Server_photo

Kronikkforfatter, Joan Server, er lektor ved Ypsilon videregående Skole i Drammen.

Nå i april jobber Utdanningsdirektoratet med andre utkast av læreplanene. Utkastet til læreplanen i sosiologi og sosialantropologi legger frem forslag til oppdaterte kompetansemål for faget.

Kompetansemål setter krav om hvilken kunnskap elevene skal sitte igjen med etter hvert klassetrinn og fag. De nye kompetansemålene virker lovende ved at de gir faglærere mer tid til dybdelæring og prosjekter. Imidlertid fremstår noen av formuleringene halvferdige.

Gjøre rede for hvordan aktører og strukturer er gjensidig avhengige av hverandre i et samfunn med bærekraftig utvikling, og reflektere over hvordan samfunnet kan løse sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer (Udir, 2020)

Kompetansemålene gir faglærerne et handlingsrom, men faget må samtidig ha tydelige rammer som får fram det vitenskapelige ved disiplinene. Dette på lik linje med fagene psykologi, biologi og rettslære.

Svært få faglærere, fagpersoner eller skoler har kommentert eller kommet med tilbakemeldinger på utkastet. Per 7. april var det kun 16 tilbakemeldinger på den nye læreplanen i sosiologi og sosialantropologi. Læreplanen i psykologi som har for seg mottatt 24 kommentarer og biologi har 38. Utdanningsdirektoratet har, grunnet koronasituasjonen vi nå står overfor, forlenget fristen for å gi tilbakemeldinger på de nye læreplanene fram til 15.april. Jeg oppfordrer derfor fagmiljøet i sosiologi og sosialantropologi til å ta seg tid til å se på de nye utkastene til læreplanen og komme med sine meninger.

American Sociological Association (ASA) har laget et veiledende dokument for hvilke fagbegreper og temaer som bør inkluderes i faget sosiologi i videregående opplæring. National Council for the Social Studies C3 Framework.  Jeg oppfordrer fagmiljøet i Norge til å kikke på dennne og se om noen av momentene herfra bør inkluderes i den norske læreplanen. Sosiologi og sosialantropologi er et utmerket fag i fagfornyelsen med tanke på at faget hjelper elevene til å drøfte samfunnsutfordringer og for å hjelpe dem til å forstå sammenhenger i samfunnet. Det er viktig at vi også viser elevene at vi er engasjert i faget.

Det gleder meg å undervise i programfagene sosialkunnskap, sosiologi og sosialantropologi. Elevene er engasjerte og aktive i timene. De gjennomfører samfunnsvitenskapelige undersøkelser og jobber med caser om temaer som kultur, kriminalitet og sosial ulikhet. De kaller sosiologi for nå et «aha-fag». Et fag som er relevant til å forstå hvordan livene deres er utformet, hvordan sosial bakgrunn spiller en rolle for valgene man tar og hvordan kultur og identitet henger sammen. Faget motiverer, engasjerer og gir elevene verktøyene som ligger til grunn for kritisk tenkning.

____

Høringsutkast fra utdanningsdirektoratet kan leses her: https://hoering.udir.no/Hoering/v2/976

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk