Den sosiologiske offentlighet

Norge

Her finner du en oversikt over forskningsinstitutter i Norge som er relevante for sosiologer.

Agderforskning

Utvikler forskningsbasert kunnskap sammen med forvaltning, næringsliv og samfunnsliv.

Norsk senter for bygdeforskning

En selvstendig forskningsstiftelse lokalisert ved universitetsområdet på Dragvoll i Trondheim. Regnes som et av de ledende bygdesosiologiske fagmiljøene i Europa.

Chr. Michelsen Institute (CMI)

Driver utviklingsforskning, med særskilt fokus på globale utfordringer.

FaFo

Målet med forskningsstiftelsen Fafo er å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning.

Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO)

KIFOs forskningsprosjekter er inndelt i temaene:

Institutt for samfunnsforskning

Forsker på arbeidsliv, velferd, kjønn, migrasjon og integrasjon, sivilsamfunn, politiske valg og demokrati, samt nye medier.

Kjernemiljø for likestillingsforskning (CORE)

Kjernemiljø for likestillingsforskning (CORE) forsker på og stimulerer til forskning om kjønnslikestilling.

Senter for profesjonsstudier (SPS)

Senter for profesjonsstudier skal utvikle studier av profesjoner som et tverrvitenskapelig forskningsfelt. Ligger under Høgskolen i Oslo og Akershus.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning 

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved HiOA består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Ligger under Høgskolen i Oslo og Akershus.

NTNU Samfunnsforskning

Driver forskning relatert til velferd og marginalisering, mental helse, organisasjonsforskning, handel og industri. Ligger under NTNU.

Samfunn- IRIS

Forsker på arbeidsmiljø, helse- og velferdstjenester, innovasjon, næringsliv og arbeidsmarked, politiske og kulturelle endringsprosesser, samferdsel og sikkerhet

Møreforskning

Forsker på offentlig sektor, helse og velferd, oppvekst og utdanning, forretningsutvikling og samfunnsendringer.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) 

NIFUs forskning omfatter hele det kunnskapspolitiske området – fra grunnopplæring, via høyere utdanning til forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i arbeidslivet.

Nordlandsforskning

Utfører forskning på næring, miljø og velferd.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Driver med forskning og formidling av internasjonale spørsmål med relevans for Norge

Northern Research Institute (Norut) (social science research) 

Norut er et nasjonalt forsknings- og innovasjonsselskap som produserer anvendbar, nordområderelevant kunnskap innen teknologi og samfunnsvitenskap.

Peace Research Institute Oslo (PRIO)

Forsker på fredfulle relasjoner mellom stater, grupper og folk.

Proba samfunnsanalyse

Uavhengig forskningsinstitutt som driver med evalueringer og samfunnsøkonomiske analyser.

Statistisk sentralbyrå (SSB)

SSB er en faglig uavhengig institusjon ansvarlig for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunnet på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Telemarksforskning

Instituttet har nasjonal spisskompetanse på fem fagområder:

Uni Research Rokkan Centre

Driver forskning og utvikling innen bioteknologi, energi, helse, klima, miljø og samfunn. Ligger under Universitetet i Bergen.

Vestlandsforsking

Forsker på innovasjon og policy-utvikling, administrasjon og verdiskapning.

Østfoldforskning

Jobber med utvikling og bruk av teorier og metoder for å forstå og implementere bærekraft i samfunnet.

Evalueringsrapport

22 samfunnsvitenskapelige institutter har i 2016 blitt evaluert av et skandinavisk ekspertutvalg, i regi av Forskningsrådet.

Ser du noe som mangler, eller har du andre innspill? Ta kontakt på redaktor@sosiologen.no

Les mer

Læresteder i Norge

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk