NAV- et system for Ola og Kari nordmann?

Ny artikkel viser at innvandrere fra Somalia opplever har nærmest ensidige negative erfaringer med et NAV-system som fremstår som ydmykende og uforståelig.

TEKST: Magnus Heie Gregersen

I artikkelen ”Når velferdsstaten bryter tilliten ned: Somaliske innvandrere i møte med NAV” har Jon Horgen Friberg  (Fafo) og Olav Elgvin (Universitetet i Bergen) gjennomført fokusgrupper og dybdeintervjuer med personer innvandret fra Somalia som har hatt mye med NAV-systemet å gjøre. I tillegg har de intervjuet NAV-ansatte som har hatt mye kontakt somaliere.

NAV og tillit

Somaliere er en gruppe som har store utfordringer knyttet til økonomisk og sosial integrasjon, og hevdes ofte å ha lite tillit til offentlige institusjoner. Dette forklares ofte med somalieres erfaringer med lite stabile samfunnsinstitusjoner i hjemlandet. Artikkelforfatterne poengterer også at det er grunn til å tro at NAV-ansatte også deler noen av fordommene som eksisterer om somaliere.

Informantene uttrykker at deres erfaringer med NAV-systemet er nærmest ensidig negativ. Systemet blir av noen av informantene sett på som selve grunnen til at de har det vanskelig i Norge. I tillegg til vansker i møte med arbeidslivet. Riktignok er det systemet som oppfattes som feil, og ikke nødvendigvis de ansatte som jobber i NAV, som mange av informantene har gode erfaringer med. Hvorvidt somaliernes erfaringer også påvirker deres tillit til andre samfunnsinstitusjoner diskuteres i artikkelen.

Informantene uttrykker at deres erfaringer med NAV-systemet er nærmest ensidig negativ. Systemet blir av noen av informantene sett på som selve grunnen til at de har det vanskelig i Norge. I tillegg til vansker i møte med arbeidslivet

Magnus Heie Gregersen

Ond sirkel

Det er et hovedpoeng i artikkelen at skillet som eksisterer mellom kommunenes grunnopplæring og NAVs arbeidsrettede tiltak er del av problemet. Somalierne mangler den nødvendige grunnopplæringen for å få utbytte av tiltakene og aktivitetene som tilbys. Spesielt gjelder dette mangel på tilstrekkelig språkopplæring. Kravene NAV stiller til den enkelte oppleves derfor som både meningsløse og ydmykende. De ansatte uttrykker frustrasjon over å ikke kunne tilby meningsfulle tiltak, samtidig som somaliernes motstand mot å gjennomføre aktiviteter styrker de ansattes oppfatninger om at gruppen er vanskelig å ha med og gjøre. En av de NAV-ansatte hevder at NAV-systemet er innrettet for nordmenn som mister jobben, ikke innvandrere med manglende grunnopplæring.

Forfatterne diskuterer om somaliernes erfaringer trolig kan generaliseres til å gjelde andre grupper, men understreker at det er behov for mer forskning.

tfs_2016_03_highres

Artikkelen «Når velferdsstaten bryter tilliten ned: Somaliske innvandrere i møte med NAV” av Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin kan leses i sin helhet i Tidsskrift for samfunnsforskning nr. 3, 2016.

Les mer

Eirin Pedersens omtale av boken «Den store reformen. NAV ble til»

Artikkelsammendrag av «Blandet og godt? Grenser og nettverkdsdannelse i et nabolag i Berlin»