Hva er det med nyliberalismen?

Artikkel om reformforslag i finanssektoren etter finanskrisen viser at det fortsatt er markedet som bestemmer.

TEKST: Magnus Heie Gregersen.

Trond Løyning analyserer i artikkelen «Nyliberalisme, finanskrise og håndtering av risiko: En vurdering av reformtiltak i finansreguleringen» hvordan finanssektoren har gjennomført både faktiske og tenkte reformer etter kollapsen i 2008. Nyliberalisme handler om at markedet regulerer seg selv best uten for mye statlig innblanding.

Løynings analyse benytter seg av to ulike perspektiver på risiko hentet fra organisasjonsforskningen. Den ene er High- Reliability theory, som hevder at organisasjonene (og markedet) er best egnet til å håndtere og kontrollere risiko. Normal Accidents Theory, derimot, hevder at risiko er vanskelig å håndtere siden sosiale systemer gjerne preges av veldig tette bånd, i dette tilfellet vil enkeltorganisasjoner være for tett forbundet gjennom forsikringsavtaler.

Foreløpig ser det imidlertid ut som om nyliberal politikk og nyliberale ideer fortsetter å dominere. Om noe kan krisen, og den forsiktige responsen på denne, betraktes som en indikator på styrken og den dominerende posisjonen disse ideene har.

Trond Løyning.

Løyning konkluderer analysen med å hevde at det fortsatt er markedet som er målestokken for hvordan finanssektoren reguleres, og at de reformene som har blitt gjennomført må sies å være meget forsiktige. Nyliberalismens tro på markedet står derfor støtt selv etter finanskrisen.

Les hele artikkelen «Nyliberalisme, finanskrise og håndtering av risiko: En vurdering av reformtiltak i finansreguleringen» av Trond Løyning, Høgskolen i Vestfold, i Sosiologisk Tidsskrift nr. 2, 2014.