Seksuell og reproduktiv helse blant studenter i Etiopia

Hvordan påvirker sosialt konstruerte seksuelle skript studenters forståelse av kjønn, seksualitet og reproduktiv helse? Spørsmålet danner utgangspunktet for fersk masteroppgave.

Seksuell og reproduktiv helse har i økende grad blitt adressert i Etiopia den senere tid, og har også vært et tema for forskning. Forskning om seksuell og reproduktiv helse blant studenter har beskjeftiget seg med temaer som seksuell atferd, og studentenes kunnskap om seksuell og reproduktiv helse (Adinew m.fl. 2013, Yared m.fl. 2017, Shiferaw m.fl. 2015, Mulu m.fl. 2014). Forskningen har vist at kunnskap om seksuell og reproduktiv helse blant ungdom i Etiopia er lav. Forskningen viser blant annet at studenter ikke har kjennskap til tilgjengelige helsetjenester på campus, og at mange unge opplever umøtte behov for prevensjonsmidler. 

Mye av den tidligere forskningen har i stor grad bestått av kvantiative studier. Kjønn og seksualitet – og innvirkningen kjønn og seksualitet har på seksuell og reproduktiv helse – har i liten grad blitt adressert (Adinew m.fl. 2013, Yared m.fl. 2017, Shiferaw m.fl. 2015, Mulu m.fl. 2014).

Susanne Rolandsen

(Foto: Proba samfunnsanalyse)

Susanne Rolandsen har blitt valgt ut av Norsk sosiologiforening til å delta på Vinterseminaret 2020 som en del av «Ferskvare»-konseptet, hvor fire studenter får mulighet til å fortelle om sine masteroppgaver.

Det har dessuten vært en tendens til å behandle kjønn kun som biologisk kjønn. Av disse grunner ønsket jeg å utføre en kvalitativ studie som bringer inn kjønn, kjønnsrelasjoner, seksualitet og seksuell atferd til feltet, og hvordan disse forholdene påvirker studenters seksuelle og reproduktive helse. Jeg har dessuten hatt stor interesse for kjønn- og kjønnsforskning gjennom hele studieløpet, noe som også utgjorde en motivasjon for å skrive om dette temaet.

Problemstilling og metode

Den overordnede problemstillingen i prosjektet er: Hvordan påvirker forståelser av kjønnsrelasjoner, seksualitet og reproduksjon studenters seksuelle og reproduktive helse? For å tilnærme meg problemstillingen har jeg intervjuet 33 studenter, gjennom 15 individuelle intervjuer og tre fokusgrupper. Utvalget har en jevn fordeling av kvinnelige og mannlige studenter, studenter fra urbane og rurale områder, og studenter med ulik religiøs og etnisk bakgrunn. Jeg har dessuten intervjuet ansatte ved helsestasjoner på campus. Videre gjennomførte jeg en dokumentanalyse av tre strategier på feltet, for å fange opp diskurser som artikuleres på politisk nivå [i]. I forbindelse med datainnsamlingen tilbrakte jeg om lag syv uker på feltarbeid i Addis Abeba i Etiopia. Gjennom feltarbeidet kom jeg tettere på samfunnet som jeg skulle studere. Jeg fikk dessuten et innblikk i studentenes hverdag, som i større grad gjorde det mulig å tilnærme meg erfaringene og utfordringene de fortalte om.

Gjennom feltarbeidet kom jeg tettere på samfunnet som jeg skulle studere. Jeg fikk dessuten et innblikk i studentenes hverdag, som i større grad gjorde det mulig å tilnærme meg erfaringene og utfordringene de fortalte om

Teoretisk utgangspunkt

Jeg har benyttet meg av to teoretiske perspektiver for å synliggjøre hvordan forståelser av kjønn og seksualitet påvirker studenters seksuelle atferd; sexual scripts og doing gender.

Teorien om seksuelle skript (Simon og Gagnon 1984, Pedersen 2015) gir et teoretisk rammeverk som illustrerer hvordan seksualitet skapes og endres i sosiale og historiske kontekster. Seksuelle skript gir informasjon om hvem vi kan ha sex med, når, hvordan og hva vi kan gjøre. Skriptene opererer både på et samfunnsnivå (kulturelle scenarioer) – hvor de gir kollektive retningslinjer – og på individuelt nivå (interpersonlige skript og intrapsykiske skript), hvor individer forhandler de kollektive skriptene.  

West og Zimmerman introduserer en forståelse av kjønn som noe man gjør. Kjønn forstås som en rutine, og noe man oppnår gjennom dagligdags interaksjon (West og Zimmerman 1987). I samfunnet eksisterer det forventninger knyttet de ulike kjønnene, som vi må innfri for å kategoriseres som kvinne eller mann. West og Zimmermans forståelse av kjønn fordrer dermed at vi handler på måter som omgivelsene forstår som tydelig feminine eller maskuline.

Studentene jeg har intervjuet forteller at seksualitet i Etiopia har vært knyttet ekteskapet, og hatt reproduksjon som formål

Seksualitet

Studentene jeg har intervjuet forteller at seksualitet i Etiopia har vært knyttet ekteskapet, og hatt reproduksjon som formål. Det dominerende seksuelle skriptet er et heteroseksuelt skript innenfor ekteskapet. Dette skriptet er svært tilstedeværende i samfunnet – også på campus hvor sex ikke er tillatt. Å bryte med skriptet har negative konsekvenser for ens sosiale anerkjennelse. Gjennom intervjuene med studentene framstår det som om det dominerende seksuelle skriptet har konsekvenser for studentenes seksuelle atferd, og seksuelle og reproduktive helse. Ettersom ungdom oppmuntres til å avstå fra sex før ekteskapet, oppmuntres de ikke til å bruke prevensjonsmidler. Å kjøpe prevensjonsmidler, slik som angrepiller, anses som å offentlig anerkjenne at man er seksuelt aktiv. Mange unge, ugifte har heller ubeskyttet sex for å unngå reaksjoner og stigma.

Diskursens påvirkningskraft

Seksualitet beskrives av studentene som et tabu, og noe det ikke snakkes åpent om i samfunnet. Svært få studenter har mottatt seksualundervisning, da seksualundervisning anses upassende og som en oppmuntring til å ha sex. Dette fører til mangel på informasjon og kunnskap. Mangelen på informasjon har direkte implikasjoner for unge mennesker når de blir seksuelt aktive, ettersom de ikke er i stand til å beskytte seg selv eller andre. Mangel på informasjon resulterer også i at det er vanskelig å vite hvor de kan få hjelp. Flere av studentene som jeg intervjuet visste ikke om helsetjenestene på campus, eller at de kan få gratis prevensjon.  

Et interessant funn er at selv om det snakkes svært lite om seksualitet i det etiopiske samfunn, kan det likevel snakkes om i visse tilfeller og på visse måter. Det snakkes imidlertid om seksualitet kun i kontekst av utfordringer, som HIV/AIDS, seksuell trakassering og kjønnslemlestelse. Aspekt som kjønnsrelasjoner/makt, seksuell atferd og kjønnssykdommer faller utenfor. Denne tendensen ses blant diskursene som artikuleres på politisk nivå, og som studentene forholder seg til (MOH 2013, MOH 2016, MOH 2006). At viktige aspekt som kjønnsrelasjoner og seksuell atferd utelates fra diskurser, kan få implikasjoner for studentenes seksuelle og reproduktive helse.

Rolandsen_feltarbeid

(Foto: privat)

Seksuell atferd og forhandling av nye seksuelle skript

Til tross for at ugifte forventes å avstå fra sex før ekteskapet, er studenter seksuelt aktive. Studentene jeg har intervjuet forteller at sex ofte finner sted i forbindelse med fester og alkohol. Den seksuelle atferden beskrives som lite planlagt, og studentene har gjerne flere seksualpartnere. Studentenes seksuelle atferd kan dermed påvirke deres seksuelle og reproduktive helse i negativ forstand, ettersom den seksuelle atferden ofte er ubeskyttet.

Informantene forteller at studenter har sex fordi de selv ønsker det, og fordi de syns det er gøy. Slik løsrives seksualiteten fra reproduksjonen i større grad. Studentene forhandler dermed de kulturelle forventningene knyttet seksualitet, hvor nye skript vokser fram.

Studentene som ble intervjuet presiserer imidlertid at de selv ikke er seksuelt aktive, og de forholder seg til det dominerende seksuelle skriptet i svært stor grad. Dette ser tilsynelatende ut til å gjelde også for studentene som er seksuelt aktive; selv om de har sex før ekteskapet, holdes dette skjult. Forhandlinger av nye skript skjer i henhold til det dominerende skriptet.

 

Studentene presiserer at forventninger til kjønn er i endring i Etiopia – noe som også avspeiles innen seksuell atferd, hvor nye kjønnede skript forhandles fram

Kjønnede skript

Det dominerende seksuelle skriptet oppmuntrer til å avstå fra sex før ekteskapet, men disse forventninger gjelder tilsynelatende ikke for kvinner og menn i samme grad. Studentene jeg har intervjuet forteller eksempelvis at det er akseptabelt, og man kan endog si at det forventes, at menn skal være seksuelt aktive før ekteskapet. Mannlig seksualitet uttrykkes tydelig. Kvinner forventes derimot å avstå fra sex før ekteskapet, og en kvinnelig seksualitet artikuleres aldri. Det dominerende seksuelle skriptet har dermed kjønnede konnotasjoner.

Studentene presiserer at forventninger til kjønn er i endring i Etiopia – noe som også avspeiles innen seksuell atferd, hvor nye kjønnede skript forhandles fram. Studentene hevder eksempelvis at kvinner og menn bør være likestilte seksualpartnere, samt at prevensjonsbruk bør være et delt ansvar mellom kvinner og menn – noe som står i kontrast til hvordan det har vært, og i stor grad fortsatt er. Nye forventninger til kjønn kan dermed medføre at maktforholdet i den seksuelle relasjonen (kan) endres.

Funnene viser at forståelser av kjønn og seksualitet spiller inn på studenters seksuelle og reproduktive helse i stor grad og på flere måter. Disse forhold bør i større grad inkluderes i analyser på feltet. Funnene illustrerer dessuten betydningen av å informere om seksuell og reproduktiv helse for å gjøre studenter i stand til å beskytte seg selv. Her er det et behov for å inkludere aspekter som i dag er utelatt fra diskursene, slik som kjønn- og kjønnsrelasjoner, seksuell atferd, prevensjonsbruk og grensesetting, for å adressere også disse forholdene.

Fullversjonen av masteroppgaven kan leses på UiT sine nettsider.

Litteratur

Adinew, Yohannes Mehretie et al. (2013): “Knowledge of reproductive and sexual rights among University students in Ethiopia: institution-based cross sectional”. BMC International  Health and Human Rights 13:12. DOI: 10.1186/1472-698X-13-12

Ministry of Education (2013): Communication Strategy on HIV/AIDS and Sexual  Reproductive Health for Higher Education Institutions. Addis Ababa: Higher Education Institutions’ Partnership Sub Forum Against HIV/AIDS in Ethiopia.

Ministry of Health (2006): National Adolescent and Youth Reproductive Health Strategy: 2007-2015. Addis Ababa.

Ministry of Health (2016): National Adolescent and Youth Health Strategy: 2016-2020 (2016). Addis Ababa.

Mulu, Wondemagegn et al. (2014): “Sexual behaviours and associated factors among students at Bahir Dar University: a cross sectional study”. Reproductive Health 11:84. DOI:  10.1186/s12914-014-0033-8

Pedersen, Willy (2015): Nye seksualiteter. Oslo: Universitetsforlaget

Shiferaw, Solomon et al. (2015): “Trends in contraceptive use and distribution of births with    demographic risk factors in Ethiopia: a sub-national analysis”. Global Health Action 8:1.        DOI: 10.3402/gha.v8.29720

[i] De tre strategiene er National Adolescent and Youth Reproductive Health Strategy 2007-2015, National Adolescent and Youth Health Strategy 2016-2020 og Communication Strategy on HIV/AIDS and Sexual Reproductive Health for Higher Education Institutions.