Vinterseminaret 2023: Nominer kandidater til priser

Norsk sosiologforening deler ut hedersprisen, formidlingsprisen, praksisprisen og priser til beste artikler når Vinterseminaret går av stabelen i 2023.

Hvordan fungerer det?

Alle kan være med på å nominere kandidater til de ulike prisene som skal deles ut under Vinterseminaret 2023. Under kan du lese mer om statuttene for de ulike prisene.

Nominasjoner sendes inn per mail til følgende kontaktpersoner:

Artikkelprisen: Pål Halvorsen, pal.halvorsen@universitetsforlaget.no

Praksisprisen:  Karl Frederik Tangen,  Karl-Fredrik.Tangen@kristiania.no

Formidlingsprisen: Jan Frode Haugseth,  jan.f.haugseth@ntnu.no

Hedersprisen: Mari Teigen , mari.teigen@samfunnsforskning.no

Frist for å sende inn nominasjoner er 15. desember 2022. Les mer om statuttene nedenfor.

 

Norsk sosiologforenings hederspris

Statutter

Vedtatt av Generalforsamling 2019

Formål (§12 i Vedtekter for Norsk sosiologforening)

Sosiologforeningens hederspris skal gå til personer som på en fortjenestefull måte har preget norsk sosiologi eller til norske sosiologer som har markert seg internasjonalt. Hederspriskomitéen skal på selvstendig grunnlag velge mottakere av hedersprisen. I utgangspunktet skal komiteen årlig velge én person, men kan i særskilte situasjoner velge å gi prisen til flere.

Prisene

Prisen deles ut årlig.

Komiteen

En Hederspriskomite på to personer deler ut prisen. Komiteen gjør på selvstendig grunnlag en vurdering av hvem som er aktuelle kandidater, beslutter hvem som er årets vinner, og formulerer en skriftlig begrunnelse for sin beslutning. Juryen pekes ut av styret i Sosiologforeningen. Komiteen skal, som kollegium, ha bredde i teoretisk og metodisk orientering. Juryen fungerer for en periode på tre år ad gangen. Det er anledning til å gjenoppnevne medlemmer.

Nominasjoner

Juryen forventes selv å identifisere verdige kandidater til prisen. Alle medlemmer av Sosiologforeningen kan nominere kandidater til prisen. Eventuelle nominasjoner må være komiteen i hende minst åtte uker før tildelingen.

Kandidater

Aktuelle kandidater til prisen er personer med høyere grad (eller vitenskapelig stilling) i sosiologi, og som har norsk statsborgerskap og/eller er tilknyttet en norsk institusjon. Tidligere vinnere av prisen er ikke kandidater.

Kriterier

Prisen tildeles for å hedre personer som gjennom sin innsats har bidratt til å flytte den sosiologiske forskningsfronten på et eller flere områder. Innsatsen kan være teoretisk, metodologisk eller empirisk, evt. en kombinasjon av disse. I tillegg står det komiteen fritt å vektlegge bidrag til fagutvikling, undervisning, politikkutvikling eller formidling.

Tildeling og kunngjøring

Prisen tildeles på Sosiologforeningens årlige Vinterseminar. Avgjørelsen refereres i Sosiologen.no.

 

Norsk sosiologforenings formidlingspris

Statutter

Vedtatt av Generalforsamling 2019

Formål

Sosiologforeningens formidlingspris tildeles årlig for å markere originale faglige bidrag i det offentlige ordskiftet i Norge, med særlig vekt på evnen til å anvende sosiologiske perspektiver på måter som bidrar med ny innsikt. Prisen kan gis for bidrag som fremmes på ulike typer plattformer og i ulik form (for eksempel i form av kronikker, blogginnlegg, eller audiovisuelt), der prisvinneren er initiativtaker og/eller sentral innholdsprodusent.

Prisene

Prisen deles ut årlig for et spesifikt bidrag. Prisvinneren kan være én person eller flere.

Jury

En jury på tre personer vurderer kandidater, tar beslutning om prisen, og formulerer begrunnelse for tildelingene. Juryen pekes ut av arbeidsutvalget i Sosiologforeningen. Juryen skal ha sosiologisk bredde og erfaring med forskjellige former for fagformidling. Juryen fungerer for en periode på tre år ad gangen. Det er opp til juryen å bruke tilgjengelig data og informasjonskilder som sikrer et godt utvalg av kandidater. Det er anledning til å gjenoppnevne medlemmer.

Innspill

Alle interesserte, og medlemmer av Sosiologforeningen spesielt, oppmuntres til å gi innspill på mulige kandidater til juryen.

 

Kandidater
 1. Alle sosiologibaserte bidrag til det offentlige ordskiftet i Norge er mulige kandidater til prisen.
 2. Aktuelle bidrag skal være fra det foregående kalenderår.
 3. Den eller de som tildeles prisen for sitt bidrag, skal være tilknyttet en norsk institusjon og/eller være norske statsborger.
 4. Siste års prisvinnere er ikke kandidater.
Kriterier

Prisene skal tildeles for originale faglige bidrag i det offentlige ordskiftet i Norge. Sentrale faktorer som vektlegges av juryen inkluderer:

 • evne til å anvende perspektiver og innsikter fra sosiologisk forskning slik at det bidrar til å fornye ordskiftet knyttet til en eller flere samfunnsspørsmål
 • relevans for håndtering av vesentlige samfunnsutfordringer
 • en original stemme (basert på enten egen eller andres forskning)
 • et tydelig, fortrinnsvis originalt og forfriskende, budskap
Tildeling og kunngjøring

Prisene tildeles på Sosiologforeningens årlige Vinterseminar, og avgjørelsen refereres i Sosiologen.no.

 

Norsk sosiologforenings praksispris

Statutter

Vedtatt av Generalforsamling 2019

Formål

Sosiologforeningens praksispris tildeles årlig for eksemplarisk bruk av sosiologi, med særlig vekt på bidrag som skaper nye praksiser og/eller har en positiv samfunnsmessig innvirkning. Med andre ord: målsettingen med prisen er å fremheve bidrag som illustrerer hvordan sosiologien kan spille en viktig rolle i samfunnsutviklingen også utenfor akademia. Prisen kan gis for bidrag både i offentlig og privat regi. Hvorvidt prisvinneren er sosiolog er irrelevant, men tiltaket må ha en tydelig sosiologisk profil.

Prisene

Prisen deles ut årlig for ett spesifikt bidrag. Prisvinneren kan være én person eller flere.

Jury

En jury på tre personer vurderer kandidater, fatter beslutning om tildeling og formulerer begrunnelse for denne. Juryen pekes ut av arbeidsutvalget i Sosiologforeningen. Juryen skal ha sosiologisk bredde og erfaring med forskjellige former for sosiologisk arbeid. Juryen fungerer for en periode på tre år ad gangen. Det er anledning til å gjenoppnevne jurymedlemmer.

Innspill

Alle interesserte, og medlemmer av Sosiologforeningen spesielt, oppmuntres til å gi innspill på mulige kandidater til juryen.

Kandidater
 1. Alle sosiologibaserte bidrag til samfunnstiltak er mulige kandidater til prisen.
 2. Aktuelle bidrag skal være fra det foregående kalenderår.
 3. Den eller de som tildeles prisen for sitt bidrag, skal være tilknyttet en norsk institusjon og/eller være norske statsborger.
 4. Siste års prisvinnere er ikke kandidater.
Kriterier

Prisen skal tildeles positive bidrag til sosiologisk praksis. Sentrale faktorer som vektlegges av juryen inkluderer:

 • evne til å anvende perspektiver og innsikter fra sosiologisk forskning
 • relevans for håndtering av vesentlige samfunnsutfordringer
 • et positivt tiltak, som tydelig viser sosiologiens samfunnsrelevans
Tildeling og kunngjøring

Prisene tildeles på Sosiologforeningens årlige Vinterseminar, og avgjørelsen refereres i Sosiologen.no.

 

 

Norsk sosiologforenings priser for beste artikkel

Statutter

Vedtatt av Generalforsamling 2019

Formål (§12 i Vedtekter for Norsk sosiologforening)

Sosiologforeningens artikkelpriser tildeles årlig til en eller flere forfattere av henholdsvis en norsk-språklig og en engelskspråklig artikkel som gir et unikt bidrag til sosiologisk innsikt. Alle medlemmer av sosiologforeningen kan nominere kandidater til prisene. Kandidatene må være tilknyttet en norsk institusjon og/eller være norske statsborgere. En jury på tre personer, utpekt av arbeidsutvalget i Sosiologforeningen, skal på selvstendig grunnlag utpeke prisvinnerne utfra listen av nominerte artikler.

Jury

En jury på tre personer vurderer kandidater, tar beslutning om vinnerne, og formulerer begrunnelse for tildelingene. Juryen pekes ut av styret i Sosiologforeningen. Juryen skal ha bredde i teoretisk og metodisk orientering. Juryen fungerer for en periode på tre år om gangen. Det er anledning til å gjenoppnevne medlemmer.

Nominasjoner

Nominasjoner fremmes til juryen. Alle medlemmer av Sosiologforeningen, inkludert medlemmer av juryen, har rett til å nominere. Frist for nominasjon er 2 måneder før tildelingen, og skal kunngjøres i god tid.

Kandidater
 1. Alle ordinære vitenskapelige artikler (med fagfellebedømming) er mulige kandidater.
 2. Artiklene skal være publisert i løpet av det foregående kalenderår.
 3. Forfatteren må være tilknyttet en norsk institusjon og/eller være norske statsborger. Ved samforfatterskap forstås dette kriteriet som en forfatterandel på minst 50 prosent.
 4. Artikler publisert i Norsk sosiologisk tidsskriftActa Sociologica og Tidsskrift for samfunnsforskning er automatisk med i gruppen av kandidater. Relevante artikler i andre norske eller internasjonale tidsskrift er kandidater, forutsatt at de er nominert.
Kriterier

Prisene skal tildeles artikler som har gitt et unikt bidrag til sosiologisk innsikt, og dermed bidrar til faglig fornyelse. Vinnerartiklene bør utmerke seg gjennom å gi vesentlige bidrag på et eller flere følgende områder:

 1. Teoriutvikling
 2. Metodeutvikling
 3. Empirisk dokumentasjon og analyse
 4. Innsikt i sentrale samfunnsproblemer
Tildeling og kunngjøring

Prisene tildeles på sosiologforeningens årlige Vinterseminar, og avgjørelsen refereres i Sosiologen.no.