Ny forskerportal og ESS-data på Vinterseminaret 2018

Kristen Ringdal og Atle Alvheim presenterer muligheter og eksempler med de nye tjenestene.

Ny forskerportal

Statistisk sentralbyrå (SSB) og NSD – Norsk senter for forskningsdata holder på å etablere en tjeneste som skal gi forskere enklere tilgang til data fra statistiske registre. Tjenesten kombinerer et ferdig tilrettelagt og koblet uttrekk av data fra sentrale registre i SSB med direkte analysemuligheter. Brukeren starter ut fra en katalog over et sett av tilgjengelige variabler.

Det analysesystemet som er tilrettelagt rundt denne datasamlingen fungerer slik at en bruker henter variabler fra datakatalogen og bygger analysefiler i sitt arbeidsområde, deretter kan en kjøre analyser interaktivt og får ut analyseresultater. Systemet har innebygget personvern og kontrollerer at det ikke produseres analyseresultater som gir grunnlag for å identifisere enkeltpersoner i datagrunnlaget.

Grunnlagsdata er totale, ikke-anonymiserte uttrekk fra 5 statistiske registre i SSB, Befolkningstatistikk (data fra Folkeregisteret), NUDB (data fra utdanningsinstitusjoner), FD-Trygd, Inntektsstatistikk (fra Selvangivelsesregisteret, som går tilbake til den store revisjonen av Skattesystemet i 1992) og noe data fra Arbeidsmarkedsstatistikken. Et modernisert opplegg for Arbeidsmarkedsdata kom i drift fra 2016, derfor er det i stor grad data fra det tidligere opplegget som foreløpig er tilgjengelig i denne tjenesten. Data for enkeltvariabler dekker fra 50 til knapt 10 år.

Tilgang til tjenesten blir organisert slik at forskningsinstitusjoner kan inngå en (digitalt signert) avtale med SSB og deretter registrerer institusjonene selv inn sine brukere. En bruker signerer (digitalt) en personlig avtale ved første gangs innlogging. Tjenesten vil være gratis for brukere de første to årene, senere kan det bli aktuelt å innføre former for brukerbetaling.

Presentasjonen vil gi utfyllende informasjon om muligheter som tjenesten representerer.

European Social Survey

European Social Survey (ESS) er en forskerstyrt flernasjonal spørreundersøkelse av høy kvalitet. Den gjennomføres hvert andre år fra 2002 og i alt har 36 land deltatt i minst en runde. Norge har deltatt i alle 8 rundene. ESS gir sammenlignbare forskningsdata for å studere forskjeller og likheter i verdier og holdninger mellom europeiske land.

Med tidsserier fra opptil 14 år, gir ESS et godt grunnlag for studier av stabilitet og endring over tid. ESS benytter strenge standarder for oversetting og datainnsamling for å gi best mulig sammenlignbare data, både mellom land og over tid.

Hver undersøkelse består av en kjernemodul pluss to tematiske moduler. Eksempler på slike moduler er holdninger til immigrasjon (2002, 2014), familie og arbeid (2004, 2010) og holdninger til velferdsspørsmål (2008, 2016). Holdninger til klimaendring (2016). Data fra ESS kan fritt lastes ESS sin nettside.

ESS er nå organisert som en europeiske forskningsinfrastruktur, ESS ERIC, der Norge fra 2017 er fullverdig medlem. Norges forskningsråd er prosjekteier og har finansiert datainnsamlingen i Norge til hver av de 8 rundene. Kristen Ringdal er nasjonal koordinator for ESS oppnevnt av Norges forskningsråd.

Presentasjonen vil gi en oversikt over analysemuligheter i ESS, både når det gjelder valg av tema og valg av analyseteknikker. Det vil også bli gitt eksempler på forskning basert på ESS. I tillegg vil organisering av ESS bli kort gjennomgått.

Presentasjonen foregår lørdag 3.2 fra 14-15.00 og holdes av Kristen Ringdal (NTNU) og Atle Alvheim (NSD). Påmelding gjøres per e-post til Atle.Alvheim@nsd.no eller kristen.ringdal@ntnu.no