Gruppesesjoner Vinterseminaret 2018

Ungdomsforskning, vold i nære relasjoner og idrett er bare noen av et titalls ulike gruppesesjoner som vil tilbys på Vinterseminaret i februar 2018.

Gruppesesjoner program 2018

Forskere, PhD-studenter og masterstudenter inviteres til å presentere og diskutere egne papers. Ta kontakt med gruppeledere for spørsmål om deltagelse.

Ungdomsforskning

Gruppeledere: Anders Bakken og Mira Aaboen Sletten, NOVA/HiOA.

Sesjonen ønsker å samle sosiologer som er interessert i forskning om ungdom og ungdomstid. Vi har
som ambisjon å dekke et bredt spekter av temaer relatert til aldersfasen mellom barn og ungdom.
Dette omfatter for eksempel forskning om sentrale arenaer i ungdoms liv (hjem, skole og fritid),
ungdomsfasens betydning for reproduksjon av ulikhet og ungdoms rolle i samfunnet. Vi ønsker også
å belyse metodiske utfordringer i forskning der ungdom er deltagere/forskningsobjekt.

Påmelding til anders.bakken@nova.hioa.no innen 15. desember. Sesjonen er åpen for bidrag i alle faser, fra prosjektideer til (nesten) ferdige artikler, og satser på en uformell og engasjert diskusjon. Det legges til rette for diskusjoner av både empirisk, metodisk og teoretisk art. Opponenter blir
oppnevnt til hvert paper. Deltakere uten paper er også hjertelig velkommen.

Politikk, demokrati og sivilsamfunn

Gruppeledere: Kari Steen-Johnsen, ISF og Guro Ødegård, NOVA/HiOA

Sesjonen ønsker å samle sosiologer som er interessert i sivilsamfunnet, som arena for politikk, demokratisk deltagelse, frivillighet og meningsytring. Forskning på disse tematikkene eksisterer både innenfor sosiologi, statsvitenskap og medievitenskap i Norge, og vi er interessert i bidrag fra ulike faglige ståsteder.

Vi ønsker å belyse spørsmål om politikk og demokrati, for eksempel gjennom fokus på politisk deltagelse og aktivisme i ulike deler av befolkningen, politisk kommunikasjon, endringer i offentligheten og offentlig debatt, samt ytringsfrihet. Bidrag som fokuserer på frivillig deltagelse, organisering eller på frivillige organisasjoners samfunnsrolle, for eksempel innenfor integrasjon, innovasjon, velferd eller kultur, er også velkomne.

Påmelding til kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no innen 15. desember. Sesjonen er åpen for bidrag i alle faser, fra prosjektideer til (nesten) ferdige artikler, og satser på en uformell og engasjert diskusjon. Det legges til rette for diskusjoner av både empirisk, metodisk og teoretisk art. Opponenter blir oppnevnt til hvert paper. Deltakere uten paper er også hjertelig velkommen.

Familie, arbeid og likestilling 

Gruppeledere: Kari Stefansen, NOVA/HiOA og Helene Aarseth, UiO.

Norsk sosiologi har en rik tradisjon for forskning på familie, arbeid og likestilling. Norge har, i likhet med de andre nordiske land, fungert som et «sosialt laboratorium» for likestilling i familie, arbeidsliv og politikk, av stor interesse for forskning og offentlig debatt. Familieliv, foreldreskap, arbeidsliv og politikk er imidlertid i stadig endring, det er dermed viktig å oppdatere, problematisere, nyansere og utdype bildet av den norske modellen.

I denne sesjonen ønsker vi å utvikle forståelsen av samspillet mellom arbeid, familie og velferdsstat og likestilling som ideal, politikk og praksis – belyst gjennom ulike metoder og perspektiv. Vi ønsker også å favne spesifikke temaer knyttet til foreldreskap, familieorganisering, nære relasjoner, omsorg, arbeidsdeling, u/likestilling i arbeidslivet, kjønnsstrukturer, velferdsordninger og politikk rettet mot familie og arbeidsliv. Sesjonen er et uformelt og engasjert forum, der bidrag i alle faser, fra prosjektsøknad til artikkelutkast, er velkomne. Sesjonen er en anledning for forskere og studenter til å presentere og oppdateres på ny forskning, og et møtested for å diskutere og løfte opp sentrale spørsmål på feltet.

For å styrke feltet om familie, arbeid og likestilling, ønsker vi også å benytte sesjonen som en mulighet for videre nettverksarbeid.

Om du vil delta på sesjonen, trenger vi en tittel for innlegget, og noen linjer (maks en halv side) på mail, innen 15. Desember til kari.stefansen@nova.hioa.no.

Natur og miljøsosiologi

Gruppeleder: Gisle Andersen, Uni Research.

Dette er sesjonen for alle som arbeider med natur og miljøsosiologi i vid forstand.

Sesjonen legger til rette for en åpen diskusjon av både av empirisk, metodisk og teoretisk art. Du kan delta med en tekst eller holde en muntlig presentasjon. Alle typer tekst er velkommen; fra ferdigstilte artikler til ideer i form av utvidet abstract. Vi legger opp til at tekstene får oppnevnt en kommentator blant de som deltar. Detaljert program vil foreligge etter påmeldingsfristen.

For påmelding til sesjonen send inn tittel og kort abstract innen 15. desember, til gisle.andersen@uni.no. Tekster må sendes innen 22. januar.

Vold i nære relasjoner og kjønn

Gruppeleder: Solveig Bergman og Margunn Bjørnholt, Nkvts.

Vold og overgrep i nære relasjoner er et betydelig samfunnsproblem med store omkostninger for utsatte, utøvere og samfunn. Til tross for at vold i nære relasjoner har fått økende oppmerksomhet politisk og i media, og det i dag også satses betydelige midler på forskning, har det ikke vært et stort tema i norsk sosiologi, og har heller ikke vært noe hovedfokus innen kjønnsforskning.

I denne sesjonen ønsker vi å utvikle forståelser av vold og overgrep som et kjønnet fenomen, og samspillet mellom forståelser av vold og overgrep, kjønns(u)likhet, politikk og praksis, belyst gjennom ulike perspektiver og metoder. Vi ønsker både empirisk forskning på vold og overgrep, teoretiske bidrag, metode- og begrepsdiskusjoner, samt bidrag som ser på aktører, institusjoner og politikk i feltet. Vi tenker på alle former for relasjoner, både partner, kjærester, mellom venner, foreldres vold mot barn, barns vold mot foreldre og søsken, vold som eldre utsettes for av familiemedlemmer og vold mot mot andre husstandsmedlemmer herunder familiedyr.

Sesjonen er et uformelt forum der bidrag i ulike sjangre og stadier er velkomne, for eksempel prosjektsøknad, artikkelutkast eller forskningsbasert formidling som populærvitenskapelig artikkel eller kronikk. Det er en mulighet for forskere og studenter til å dele og bli oppdatert på ny forskning, diskutere viktige spørsmål i feltet og bygge opp nettverk.

Om du er interessert i å delta, så send tittel og en kort omtale (maks ½ side) innen 15. desember til margunn.bjornholt@nkvts.no.

Religion i dagens Norge

Gruppeleder: Inger Furseth, UiO.

Religiøse trender i mange vestlige land er preget av polarisering. Mens det skjer en generell nedgang i befolkningens religiøse tro og praksis, får samtidig religion større betydning i noen grupper og i offentligheten. Det er også vekst i ekstreme grupper som legitimerer seg religiøst. I tillegg endrer religionen seg i ulike retninger – mer individualisert og subjektiv, og mer tradisjonell. Disse ulike trendene skaper debatt, spenninger, og av og til konflikt. Denne sesjonen tar for seg ulike religiøse trender både empirisk og teoretisk, og vil forsøke å forstå hva som skjer på religionens område i dagens Norge.

For påmelding, send abstract til inger.furseth@sosgeo.uio.no, innen 15. desember.

Migrasjon og integrasjon

Gruppeledere: Marjan Nadim og Julia Orupabo, ISF.

Migrasjon og integrasjon er mer aktuelt enn noen gang før. Dette er store forskningsfelt som dekker menneskers bevegelser internt i og mellom land, etablering på et nytt hjemsted og integrering på ulike arenaer som boligmarkedet, utdanningssystemet, arbeidsmarkedet og sivilsamfunnet. I tillegg omfatter forskningsfeltet stater og myndigheters håndtering av migrasjon, og politikken og tiltakene rettet mot migranter og innvandrere.

Vi inviterer alle interesserte til å delta på gruppesesjonen om migrasjon og integrasjon på Vinterseminaret 2018. Vi er åpne for bidrag i alle faser, fra prosjektideer til (nesten) ferdige artikler, og satser på en uformell og engasjert diskusjon!

For påmelding, send et sammendrag så snart som mulig til marjan.nadim@samfunnsforskning.no, senest innen 15. desember

Metoder i barne- og ungdomsforskning: Nye muligheter og utfordringer

Gruppeledere: Aina Landsverk Hagen og Selma Therese Lyng, AFI, HiOA,

Barn og ungdom er gjenstand for omfattende og variert sosiologisk forskning i Norge, ved universiteter og høgskoler så vel som i instituttsektoren. Økt vekt på barn og ungdoms rett til medvirkning, og forståelser av unge som aktive og kompetente aktører, har bidratt til at deres perspektiver, erfaringer og meninger får større plass i forskning. Dessuten involveres barn og ungdom som medforskere i forskningsprosjekter. Ny teknologi, som geo-lokasjonsbaserte applikasjoner, sosiale medier og gaming, gir nye muligheter for å forske ikke bare på, men også sammen med unge.

I denne sesjonen vil vi gi barne- og ungdomsforskere anledning til å reise, utforske og diskutere utfordringer og muligheter i forskning på og/eller med unge. Aktuelle temaer spenner fra design og datainnsamling, framgangsmåter og feltroller, fortolkning og analyse til etiske og vitenskapsteoretiske spørsmål. Vi inkluderer både eksperimentelle og transdisiplinære metoder og perspektiver, og nye blikk på velkjente problemstillinger og diskusjoner.

Utgangspunktet for sesjonen er et kommende temanummer i Norsk Sosiologisk Tidsskrift (1/2019). Paperpresentasjon er derfor forbeholdt artikkelforfatterne som er i reviewprosess. Vi ønsker imidlertid også å benytte anledningen til å bygge et bredere nettverk, for å styrke feltet på metoder i barne- og ungdomsforskning. Alle interesserte er derfor hjertelig velkomne til å delta på sesjonen!

Påmelding sendes til aina.hagen@afi.hioa.no innen 15. desember.

Institusjonell etnografi

Gruppeledere: May-Linda Magnussen, Agderforskning/UiA og Ann Christin E. Nilsen, UiA.

Institusjonell etnografi er en utforskningsmetodologi som i første omgang ble utviklet av Dorothy E. Smith, og som i stadig større grad blir benyttet av sosiologer i Norge og Norden. Det finnes i dag et nordisk nettverk for institusjonell etnografi, og sesjonen på vinterseminaret er en av nettverkets aktiviteter. Sesjonen er åpen for alle som er nysgjerrige på, interesserte i eller erfarne med tilnærmingen.

Vi ønsker velkommen alle slags bidrag som handler om institusjonell etnografi, enten det er på idéstadiet, et paper eller ferdige arbeider. Formålet med sesjonen er å få innspill til konkrete prosjekter eller noe man holder på å skrive, eller å diskutere generelle temaer som er relevante for tilnærmingen. Vi oppfordrer til å sende inn bidrag som er «work in progress», og som man ønsker innspill på. Masterstudenter oppfordres spesielt til å delta.

Vi forventer at deltakerne på sesjonen leser papers som distribueres i forkant og bidrar aktivt i diskusjonen.

Påmelding til sesjonen er innen 15 desember, til ann.c.nilsen@uia.no

For folk som er interessert i å lese mer om institusjonell etnografi før sesjonen anbefaler vi boka «I hjertet av velferdsstaten».

Arbeid og velferd

Gruppeledere: Knut Fossestøl, AFI/HiOA, Hedda Haakestad, HiOA, Erik Oftedal, NAV

Spørsmålet om strukturelle endringsprosesser i arbeidslivet eller knyttet til fordeling av ytelser og tjenester utgjør ulike sosiologiske bindestreker eller forskningsfelt. Det samme utgjør spørsmålet om velferdstjenestenes utforming, ledelse og organisering. Dette kunne være OK hvis forbindelsen mellom disse bindestrekene var enkel eller uproblematisk, eller det var lett for politikere og forvaltning å ta i bruk ny kunnskap.

I dag 1 av sesjonen ønsker vi papere som ser på forholdet mellom ulike forsknings- og praksisfelt innenfor arbeids- og velferdsområdet. På hvilken måte speiles forskningskunnskap i politisk praksis og tjenesteutviklingen? Finnes det forskningskunnskap som ikke tas i bruk og som burde tas i bruk? Hvorfor tas ikke slik kunnskap i bruk? Vi er også interessert i mer grunnleggende spørsmål, som tematiserer spørsmålet om hva som er kunnskap, og om ulike forståelser av hva som er kunnskap, kan hindre at den tas i bruk? Vi ønsker paper fra hele arbeids- og velferdsområdet, for eksempel knyttet til aktiveringspolitikkens dilemmaer og virkninger; til spenninger mellom profesjonsautonomi, evidens, målstyring og likebehandling eller som tematiserer diskusjonene knyttet til kunnskapsbasert politikk og praksis.

Dag 2 vil ta form av korte forberedte innledninger av utfordringer og dilemmaer knyttet til forholdet mellom forskning og forvaltning innenfor arbeids- og velferdsfeltet. Vi vil invitere til en diskusjon om hvilke praktiske og moralske utfordringer som oppstår i dette møtet, og reise spørsmålet hvilken utvikling vi ser, og om og på hvilken måte dette samarbeidet bør utvikles videre?

Påmelding til sesjonen sendes til hedda.haakestad@hioa.no, innen 15. desember.

Sosiologen.no

Gruppeledere: Magnus Heie, redaktør, Inga Sæther, tidsskriftredaktør.

Sosiologen.no har kommet langt, men vil lenger. På gruppesesjonen på Vinterseminaret vil vi ha diskusjon om hvordan vi kan komme oss dit. Denne sesjonen skiller seg fra de andre gruppesesjonene i den forstand at det ikke vil bli lagt opp noen papers. I stedet legger gruppelederne opp til noen hovedtemaer som skal diskuteres, som vil bli sendt de påmeldte i forkant. Vi håper på deltakelse fra både akademikere og ikke-akademikere og fra flere ulike plasser i landet.

Sesjonen går kun på fredagen, så det er mulig å kombinere med andre gruppesesjoner.

Kriminalitet og kriminalitetskontroll

Gruppeleder: Torbjørn Skardhamar, UiO

Kriminalitet og avvik er klassiske temaer for sosiologien både når det gjelder handlingsteori og sosiale reaksjoner, men også sosial ulikhet og utforming av politikk. Herunder ligger også ulike typer intervensjoner, med både intenderte og uintenderte konsekvenser, der bakteppet også har elementer av samfunnsmoral og hvordan samfunnet håndterer de som faller utenfor – eller velger å stå utenfor. Dette er handlinger som også gjerne har et offer, der delvis de samme temaene er aktuelle.

Vi inviterer alle interesserte til gruppesesjon om temaer knyttet til kriminalitet og avvik. Studier kan omhandle gjerningspersoner, offer eller kontrollapparatet (f.eks. politi og fengsel), men også andre temaer som kan passe inn ønskes velkommen. Det er åpent for arbeider som er ferdige så vel som under arbeid.

Påmelding sendes torbskar@sosgeo.uio.no senest 15. Desember.

Kultursosiologi

Gruppeleder: Tore Witzø Rafoss, KIFO.

Kultursosiologi-gruppa er for alle som jobber med kultur – både i snever og vid forstand, både som forskningsobjekt og som forskningsperspektiv. Med andre ord kan de fleste temaer passer inn i gruppa, så lenge de har et fokus på meningsdimensjonen ved sosiale fenomen. Det er en gruppe med stor takhøyde hvor man kan diskutere og presentere ulike typer arbeid og ideer, uavhengig om de vektlegger empiri, metode eller teori. Kultursosiologi er meningssentrert sosiologi og er ofte kvalitativt orientert, men vi tar gjerne også imot kvantitative bidrag.

Dersom du ønsker å legge fram på gruppesesjonen, meld deg på til tore.rafoss@kifo.no innen 15. desember. Vi trenger en tittel for innlegget, og noen linjer om det du vil legge fram. Vi vil så komme tilbake til detaljer ved programmet og ditt bidrag senere.

Sosial ulikhet og lagdeling

Gruppeleder: Øyvind Wiborg, UiO.

Valget av Trump, Brexit og den nye høyrebølgen i Europa viser mer enn noen gang relevansen av tradisjonelle klasseulikheter i møte med hurtige samfunnsendringer og utfordringer. Sosial ulikhet ser ikke ut til å være et forbigående fenomen i moderne samfunn, og heller ikke i Norge. Tvertimot ser ulikheten til å reprodusere seg over generasjoner og innad i livsløp langs flere klassiske sosiologiske dimensjoner som klasse, status, og kjønn. Noen ulikhetsdimensjoner ser også ut til å bli stadig viktigere.

Målgruppen for seminaret om «sosial ulikhet og lagdeling» er sosiologer og samfunnsforskere som undersøker aspekter ved denne ulikheten i utdanning og arbeidsmarked, og i samfunnet ellers. Hvis du ønsker å presentere på dette seminaret, send en mail til oyvind.wiborg@sosgeo.uio.no med VINTERSEMINARET 2018 i tittelfeltet.

Lenke til sesjonens nettside.

Idrett/idrettssosiologi

Gruppeledere: Nils Asle Bergsgard, UiN og Arve Hjelseth, NTNU.

Vi inviterer til å skrive teoretiske og/eller empiriske paper om idrettssosiologiske tema. Idrett er på sesjonen bredt forstått; tema kan hentes fra den organiserte idrettsbevegelsen, fra egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, fra kommersiell idrett eller fra friluftslivet. Ikke minst forholdet mellom slike institusjonelle arrangementer er av sosiologisk interesse. Vi ønsker ikke å avgrense sesjonens temaer ut over dette, men vil peke på at studier av idrett aktualiserer en rekke sosiologisk relevante temaer: Sosial ulikhet, forholdet mellom sivilsamfunn, stat og marked, organisering og kommersialisering av fritiden, profesjonaliseringsprosesser, sosial innovasjon og sosial endring med mer.

Vi ønsker at deltakere melder seg på innen 15. desember til nils.a.bergsgard@usn.no, og sender paper til de andre gruppedeltakerne innen 20. januar.

Organisasjonssosiologi

Gruppeleder: Lars Klemsdal, UiO.

Sesjonen ønsker å samle sosiologer som er interessert i forskning om arbeidsorganisasjoner, organisasjon og organiseringsprosesser. Vi er åpne for et bredt spekter av organisasjonssosiologiske tilnærminger som byråkratiteori, strukturtilnærminger, relasjonelle og interaksjonistiske tilnærminger, samt problemstillinger knyttet til endring, stabilitet, læring og ledelse, mm. Vi oppfordrer særlig til problemstillinger rundt organisasjon i lys av nyere institusjonelle og teknologiske trekk i samfunnet og arbeidslivet.

Påmelding til lars.klemsdal@sosgeo.uio.no innen 15. desember. Sesjonen er åpen for bidrag i alle faser, fra prosjektideer til (nesten) ferdige artikler, og satser på en uformell og engasjert diskusjon. Det legges til rette for diskusjoner av både empirisk, metodisk og teoretisk art. Opponenter blir oppnevnt til hvert paper. Deltakere uten paper er også hjertelig velkommen.

Rus og helse

Gruppeledere: Kristin Buvik, og Elin Bye (Folkehelseinstituttet).

I fjor slo vi sammen sesjonene for helse og rus, og vi gjentar suksessen i år. Er du interessert i rus og avhengighet eller i helsesosiologi?

Temaene for sesjonen i fjor var blant annet organisering av sykehus, diagnostisering, rusbehandling og ruspolicy, rekreasjonsbruk av illegale rusmidler, åpne russcener og ungdom/rusmidler.

Papere av alle lengder er velkommen; fra ferdigstilte artikler til ideer i form av utvidet abstract. Sesjonen legger til rette for en åpen diskusjon av både av empirisk, metodisk og teoretisk art. Opponenter blir oppnevnt til hvert paper. Deltakelse uten paper er hjertelig velkommen. Detaljert program vil foreligge etter påmeldingsfristen.

For påmelding til sesjonen for helse og rus, send inn tittel og kort abstract innen 7. desember, til sesjonsleder. Fult paper sendes innen 15. januar. Ta gjerne kontakt med sesjonsleder Kristin Buvik: kristin.buvik@fhi.no – Tlf: 93427270.

Sosiologer i praksis- hva skal vi med sosiologer utenfor akademia?

Gruppeledere: Kenneth Dahlgren og Knut Schreiner (Rodeo arkitekter AS og Tidal).

Hva vil det si å være utdannet sosiolog og jobbe utenfor akademia? På hvilke måter og i hvilken grad får sosiologer tatt i bruk sin faglighet i jobbutførelsen? Tradisjonelt har Vinterseminaret vært en arena for forskere, PhD- og masterstudenter. Likevel er det sånn at majoriteten av sosiologer i Norge holder på med helt andre ting. Men hva?

Denne sesjonen skal ikke utrede det mangfoldet av hva sosiologer bedriver sin tid med i arbeidslivet. Det vi ønsker, er å samle et utvalg sosiologer som jobber utenfor fagets hovedarenaer, men likevel bruker sosiologien aktivt i sitt daglige virke. Kjernespørsmål vil blant annet handle om hvordan de aktiviserer det sosiologiske blikket overfor mennesker og samfunnsforhold i sin arbeidshverdag, med hvilken effekt og så videre? Vi har stor tro på kraften i gode eksempler, og at gjennom å forstå og lære av hverandre, så kan sosiologien gjøres atskillig bredere, mer eksplisitt og nyttig i det norske arbeidslivet.

Sesjonen ønsker med andre ord å rette fokus mot hvordan sosiologens rolle i yrkeslivet kan styrkes i vitalitet og relevans – enten en jobber som konsulent, selvstendig eller ansatt, privat eller offentlig. Dette er viktig i arbeidet med å gjøre Norsk Sosiologiforening relevant for flere norske sosiologer, og med det mer tilpasset tiden vi lever i.

Meld deg på til Kenneth Dahlgren, kd@rodeo-arkitekter.no, innen 15. desember.

Kunnskapsgenererende sosiologisk teori

Gruppeledere: Håkon Leiulfsrud og  Peter Sohlberg, NTNU

Sesjonen ønsker å samle sosiologer som er interessert i å arbeide med og videreutvikle sosiologisk teori og analyse. I vektleggingen av kunnskapsgenerering legges det særlig vekt på hvordan sosiologisk teori og sosiologiske begreper kan brukes , hva som er den generative kapasiteten hos teorier/begreper samt deres potensialer som redskap i en sosiologisk analyse.

Sesjonen tar utgangspunkt i NFR-prosjektet, ”Sociological Theory Revisited (STPR)” som så langt har resultert i to publiksjoner på forlaget Brill, Sociological Theory in Action (2016) & Concepts in Action (2018). Antologien Constructing the Research Object, vil bli ferdigstilt i slutten av 2018.

Sesjonen er delt opp i to deler der forskerne fra prosjektet presenterer bidrag fra to første publikasjonene. Harriet Bjerrum Nielsen (UiO) presenterer sitt kapittel om kjønnsbegrepet i den første sesjonen. Den andre sesjonen organiserer som en åpen work-shop med bidrag fra medlemmer fra STPR-prosjektet og andre som er interessert i framlegg av papers/skisser. Presentasjonene og innleggene gjøres på norsk eller engelsk. Vi legger her opp til en engasjert og uformell diskusjon.

Om du er interessert i å delta så send tittel og kort omtale/abstract (maks ½ side) innen 15. desember til hakon.leiulfsrud@ntnu.no og peter.sohlberg@ntnu.no