Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen avholdes på Scandic Hafjell 04. februar 2018 kl. 11.00 i møterom Slopestyle. Her finner du de relevante dokumentene og dagsorden for møtet.

Sted: Møterom Freeride

Dagsorden

 1. Konstituering og navneopprop
 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap (vedlegg 1)

Saker til behandling:

 1. Godkjenning av arbeidsprogram 2018 (vedlegg 2)
 2. Godkjenning av kontingent – ingen forslag om endring fremmes
 3. Forslag fra AU om vedtektsendringer (se vedlegg 3)
 4. Godkjenning av budsjett for 2018 (se vedlegg 4)
 5. Valg til Arbeidsutvalget (AU)
 6. Valg av revisor
 7. Valg av valgkomité
 8. Eventuelle innmeldte saker (Ingen saker innkommet før fristen)

Forslag til sakene 9-11 legges frem på møtet

Alle medlemmer oppfordres til å møte opp. Lokalavdelinger skal være representert. I tillegg møter AU og landsstyret.