Norsk sosiologforenings vedtekter

Her kan du lese Norsk sosiologforenings gjeldende vedtekter.

§1. Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

§ 2. Formål

å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer.

å bidra til etablering og styrking av nettverk mellom sosiologer

å fremme interessen for sosiologiske spørsmål og styrke sosiologiens bidrag til samfunnet.

å arbeide for bedre vilkår for sosiologisk forskning.

å virke for en hensiktsmessig utvikling av utdannelsen i sosiologi.

å fremme norske sosiologers samarbeid med sosiologer i andre land.

§ 3. Medlemskap

De lokale avdelinger og den nasjonale forening har to typer medlemskap:

 1. Fullt medlemskap

2. Studentmedlem

Fullt medlemskap kan tildeles

 1. Kandidater med utdanning i sosiologi fra universitet og høyskoler

2. Interesserte fra andre fagområder

Studentmedlemsskap kan tildeles

 • Bachelor-og masterstudenter i fag som har sin hovedvekt innen sosiologi

Landsstyret kan vedta endring i kontingent for studenter og andre grupper.

§ 4. Generalforsamling

a) Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Hvert medlem med fullt medlemskap har en stemme, mens hvert medlem med assosiert medlemskap har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Alle avgjørelser skjer ved alminnelig stemmeflertall hvor vedtektene ikke krever kvalifisert flertall. I tilfelle stemmelikhet har leder to stemmer. AUs medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding, regnskap og ved valg av revisor.

b) Ordinær generalforsamling holdes før 1. mars hvert år. Medlemmene skal orienteres om generalforsamlingen minst 7 uker før møtet gjennom Sosiologen.no. Medlemmer eller avdelinger som ønsker saker tatt opp må meddele dette til AU minst 5 uker før møtet. Dagsorden, årsmelding, regnskap, forslag til vedtektsendringer og saksdokumenter skal legges ut på Sosiologen.no minst 3 uker før møtet.

c)Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles etter vedtak fra Landsstyret eller når minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes senest 4 uker etter at Landsstyret har mottatt slikt krav. Medlemmene skal orienteres om en ekstraordinær generalforsamling minst 3 uker før møtet. Dagsorden og saksdokumenter skal legges ut på foreningens hjemmeside minst 2 uker før møtet.

d) Den ordinære generalforsamlingen behandler følgende saker:

Konstituering og navneopprop

Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen for generalforsamling

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap

Godkjenning av arbeidsprogram for neste periode (a)

Godkjenning av kontingent (a)

Godkjenning av neste års budsjett (a)

Valg av medlemmer til Arbeidsutvalget (AU), samt 3 varamedlemmer (b)

Valg av revisor

Valg av valgkomité (c)

Eventuelt (innmeldte saker fra Landsstyret eller medlemmer)

(a) Arbeidsprogram, budsjett og forslag til kontingent legges frem av AU.

(b) AU skal til enhver tid bestå av mellom 6 og 8 personer, inkludert redaktøren av sosiologen.no. Medlemmene velges for to år. Det overordnede prinsippet er at tre-fire AU-medlemmer skal være til valg hvert år. Det velges i tillegg 3 varamedlemmer (i prioritert rekkefølge) til AU hvert år, og førstevara rykker opp når et fast AU medlem ikke lenger kan eller vil inneha sitt verv.

c) Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og velges hvert år.

§ 5. Signatur

Leder, nestleder eller kasserer, forplikter foreningen med sin underskrift.

§ 6. Landsstyret

a) Foreningen ledes av et Landsstyre. Landsstyret er ansvarlig for at virksomheten drives i samsvar med vedtektene og generalforsamlingens vedtak.

b) Landsstyret består av AU, samt én representant fra hver lokalavdeling. Varamedlemmer til AU har møterett på landsstyremøtene. c) Landsstyret er beslutningsdyktig når leder, evt. nestleder og minst halvparten av de øvrige landsstyremedlemmene er tilstede. Vedtak fattes ved alminnelig flertall, ved stemmelikhet gis leder, evt. nestleder dobbeltstemme.

d) Landsstyret bør møtes minst to ganger i året. Det ene møtet holdes i tilknytning til generalforsamlingen.

e) Landsstyret fører protokoll over sine forhandlinger.

f) Landsstyret behandler følgende saker:

– Lokalavdelingenes regnskap og årsmelding.

– Fordeling av økonomiske midler til lokalavdelingene etter rammer gitt i budsjettet som ble vedtatt av generalforsamlingen.

– Tiltak for å støtte opp om lokalavdelingenes arbeid, samt dannelse av nye lokalavdelinger.

Valg av de norske representantene til styret i Nordisk Sosiologforbund.

– Saker som lokalavdelingene eller enkeltmedlemmer ønsker tatt opp

 § 7. Arbeidsutvalget (AU)

a) Arbeidsutvalget er ansvarlig for foreningens drift mellom landsstyremøtene.

b) Arbeidsutvalget har 6-8 medlemmer og består av minst: leder, nestleder, kasserer, sekretær, medlemsansvarlig og redaktøren for sosiologen.no. Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når leder, evt. nestleder og minst halvparten av de øvrige medlemmene er tilstede. Leder, evt. nestleder i leders fravær, har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

c) Arbeidsutvalget har ansvaret for gjennomføring og konkretisering av foreningens arbeidsoppgaver og budsjett slik disse er vedtatt av generalforsamling og Landsstyret. Arbeidsutvalget behandler i tillegg følgende saker

Drift av foreningens sekretariat

 • Innkalling og saksliste til landsstyremøter og generalforsamling
 • Utarbeide årsmelding, regnskap og budsjett for foreningen til generalforsamlingen.
 • Utarbeide arbeidsprogram som legges frem på generalforsamlingen.
 • I tilfeller hvor det er tvil om hvilket medlemskap som skal tildeles. Til gyldig vedtak om medlemskap kreves enstemmighet av et fulltallig arbeidsutvalg. Vedtakene kan innankes for generalforsamlingen som avgjør den med 2/3 av de avgitte stemmer.
 • Saker som lokalavdelingene eller enkeltmedlemmer ønsker tatt opp
 • Foreningens internasjonale forpliktelser og forenings representasjon i internasjonale fora
 • AU utnevner Hederspriskomiteen som skal bestå av minst 2 medlemmer. Komiteen utnevnes for et minimum av to år.
 • AU utnevner medlemmer til artikkelpriskomiteen som skal bestå av minst 3 medlemmer. Komiteen utnevnes for et minimum av to år.

§ 8. Lokale avdelinger

a) På steder der Norsk Sosiologforening har flere medlemmer, og det ikke finnes lokal avdeling, kan slik dannes. Etableringen av en avdeling skjer på et konstituerende møte der alle medlemmer av Norsk Sosiologforening i regionen innkalles. Dette møtet velger avdelingsstyre og fastsetter arbeidsoppgavene for perioden fram til første ordinære årsmøte.

b) Årsmøtet er avdelingens høyeste myndighet. Det avholdes hvert år senest 6 uker før foreningens generalforsamling. Det skal minst to uker før møtet informeres om møtetidspunkt via ett av følgende tre kanaler (mail, hjemmesiden eller på sosiologen.no). Det føres protokoll og denne oversendes Landsstyret.

c) Avdelingsstyret er ansvarlig for avdelingens virksomhet og innkaller til årsmøte. Årsmøtet behandler følgende saker:

 1. Konstituering og navneopprop
 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen for årsmøtet
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap
 5. Godkjenning av arbeidsprogram for neste periode
 6. Godkjenning av neste års budsjett
 7. Valg av leder og øvrige styremedlemmer
 8. Valg av revisor
 9. Valg av avdelingens representant til foreningens Landsstyre, samt vara til denne
 10. Eventuelt innmeldte saker
 11. Eventuelt saker avdelingen ønsker fremmet på foreningens generalforsamling

d) Avdelingene skal hvert år avgi rapport om virksomheten til foreningens Landsstyre. Økonomiske midler fra foreningen kan bare overføres etter at årsmelding og revidert regnskap er godkjent av foreningens Landsstyre. Unntak gjelder for nyopprettede avdelinger.

e) Dersom en avdeling i to påfølgende år ikke har sent rapport om sin virksomhet til Landsstyret, ansees avdelingen som oppløst. Avdelingens midler og eiendeler tilfaller da foreningen.

f) De lokale avdelinger er ansvarlig for sin egen økonomi.

g) Forøvrig fastsetter avdelingene selv sine egne vedtekter, men disse kan ikke bryte med foreningens sentrale vedtekter.

§ 9. Økonomisk støtte til lokalavdelingene

Den årlige økonomiske støtten til lokalavdelingene består av to deler; grunnbevilgning og prosjektstøtte. Restbeløp fra bevilgningene føres tilbake til hovedforeningen ved endt regnskapsår.

a) Grunnbevilgning vedtas av generalforsamlingen og er den viktigste årlige støtten til lokalavdelingene. Bevilgningen består av to komponenter; et identisk beløp til hver forening og et beløp som avhenger av antall medlemmer som geografisk sogner til lokalavdelingen. Fordelingen mellom de to komponentene gjøres av generalforsamlingen. Grunnbevilgningen skal dekke lokalavdelingens ordinære aktiviteter.

b) Prosjektstøtten skal være knyttet til konkrete prosjekter som lokalavdelingene ønsker å gjennomføre. AU har fullmakt til å fordele prosjektstøtten etter søknad. Informasjon om søknadsprosess og kriterier for vurdering gjøres av AU.

§ 10. Regnskap i lokalavdelingene

Lokalavdelingen plikter å føre regnskap som skal gjennomgås av revisor. Revisor trenger ikke formell revisor- og/eller økonomiutdannelse, men kan ikke inngå i lokalavdelingens styre. Regnskap skal føres med avvikende regnskapsår, primært fra 01.10 til 30.9 eller 01.11 til 31.10.

Regnskapet skal som et minimum inneholde følgende budsjett-/regnskapsposter:

Inntekter:

Økonomisk støtte fra Sosiologforeningen sentralt

Renter

Andre inntekter

Kostnader:

Kommunikasjon med medlemmene (porto/annonser/plakater/etc.)

Gjennomføring av styremøter (mat/drikke/etc.)

Gjennomføring av medlemsmøter (lokaler/honorar/reiseutgifter/etc.)

Andre utgifter (gebyr/kontormateriell/etc.)

Gjennomføres det egne prosjekter skal de økonomiske forholdene synliggjøres gjennom egne regnskap/spesifiseringer slik at det går klar frem hvilke beløp som er knyttet til ordinær drift, og hvilke som er knyttet til ekstraordinære prosjekter/tiltak.

§ 11. Sosiologen.no

Foreningen er ansvarlig for og drifter nettstedet sosiologen.no. Redaktørvervet skal lyses ut på sosiologen.no og en ansettelseskomite, bestående av leder, kasserer og ett eksternt medlem oppnevnt av AU, innstiller én eller flere kandidater til AU, som foretar det formelle valget.  Redaktørvervet gjelder for en periode på minst to år og redaktøren inngår i AU. AU vedtar eventuell honorering av redaktør og tilskudd til drift av sosiologen.no i tråd med foreningens økonomiske situasjon.

§ 12. Sosiologforeningens priser

Sosiologforeningen deler ut fire priser; hederspris, artikkelpris, formidlingspris og praksispris for å styrke og berømme godt sosiologisk arbeid. Prisene deles ut av uavhengige komitéer, oppnevnt av AU. Komitémedlemmene sitter minst tre år. Prisene har egne statutter som komitéene skal følge.

§ 13. Sosiologforeningens fond

AU kan opprett spesielle fond dersom ekstern finansiering gjør dette mulig. Fondenes styre består av leder, kasserer og et medlem oppnevnt av eksterne finansiører.

§ 14. Endringer i vedtektene

Endringer i disse vedtektene kan bare behandles på ordinær generalforsamling og må for å være gyldig vedtas med minst 2/3 av de avgitte stemmer. Forslag til vedtektsendringer må legges ut på sosiologen.no minst 3 uker før møtet og det er ikke anledning til benkeforslag.

§ 15. Foreningens oppløsning

Forslag om oppløsning av foreningen skal vedtas med minst 2/3 av de avgitte stemmer på to etter hverandre følgende generalforsamlinger som avholdes med minst 6 måneders mellomrom. Generalforsamlingen tar bestemmelse om anvendelse av foreningens midler og eiendeler