Utrop om bidrag – temanummer om MØDRE

Sosiologi i dag inviterer til temanummer om mødre.

 

De store endringene i familieatferd, utdanning og arbeidsliv i nyere tid har blant annet blitt tolket som et uttrykk for at vi nå gjør våre valg uavhengig av våre foreldre. I sosiologisk teori snakker en om at mange sentrale samfunnsinstitusjoner er i ferd med å forvitre. Det gir i sin tur større omskiftelighet og usikkerhet, der enkeltindividet i langt større grad enn tidligere forventes å treffe egne valg eller endog har en plikt til å velge.

Samtidig kan vi fremdeles se avtrykket av våre foreldre i egne liv. Fedres betydning for barns livsvalg er en velbrukt forklaringsfaktor, mødrenes betydning er mindre studert.

Det gir grunn til å se spesifikt på mødrene og hvilken betydning de har for døtre og sønners livssvalg – utdanning, jobb, familiedanning, og tilpasning mellom arbeid og hjemmeliv. I hvor stor grad gjenfinner vi den forrige generasjonens valg blant unge i dag? Hvordan fortolker og forstår døtre og sønner mødrenes betydning for deres egne liv? Hvilken betydning har mødre for unge med etnisk minoritetsbakgrunn, og hvordan oppleves mødrenes rolle?

Vi ønsker bidrag som ser på moderskap og mødres betydning ut fra ulike metoder og vinklinger.

Teoretiske artikler, historiske analyser, kvantitative bidrag som kan beskrive større mønstre, og kvalitative bidrag som kan vise hvordan mødres betydning oppleves og fortolkes av døtre og sønner er velkomne.

Temanummeret vil bli publisert som nummer 2/2017. Temaredaktører er Silje Bringsrud Fekjær og Turid Noack. Send inn et sammendrag på 400-800 ord innen 15.februar 2016 til turid.noack@gmail.com og silje@hioa.no.

På bakgrunn av innsendte sammendrag inviterer redaktørene noen av forfatterne til å sende inn et fullstendig artikkelutkast med frist 30. august 2016. Innsendt artikkel vil så bli gjenstand for ordinær fagfellevurdering. For mer informasjon om tidsskriftet https://sosiologiidag.wordpress.com