Utrop: Norsk sosiologisk tidsskrift

Call for papers til temanummer om «Kritisk tenkning» – hva er det, og hvordan kan sosiologiske studier bidra til betydningen av det?

Gjesteredaktør(er): Ingeborg Krange

Den offentlige samtalen om kritisk tenkning har fått fornyet interesse de senere årene. Den pågående fagfornyelsen i grunnskolen løfter frem kritisk tenkning som en av pilarene for fremtidig samfunnsdeltakelse og skal inn i alle fag fra høsten 2020.

Kritisk tenkning handler for det første om å resonnere, analysere, og identifisere relevante tilnærminger til komplekse problemstillinger. For det andre handler det om å kunne vurdere egne og andres påstander, argumenter, og kunnskaper. Denne egenskapen er blitt stadig viktigere ettersom informasjonstilgangen de siste tiårene har økt i takt med utbredelsen av internett, og fordi muligheten for å produsere og dele informasjon er blitt lettere gjennom sosiale medier. Mediene utfordres, nyheter av ymse kvalitet er blitt en del av hverdagen, og kravet til å skille mellom kvalitet og søppel er avgjørende for å opprettholde tillitt og komme frem til gode beslutninger av ulikt slag. Denne tilsynelatende demokratiske muligheten kommer altså med noen begrensninger med hensyn til hva algoritmene gir oss tilgang til av informasjon og den kvaliteten denne har. Ukvalifiserte kilder benyttes i selvdiagnostisering eller som argument for ikke å følge vaksinasjonsprogrammer, konspirasjonsteorier om hvem som sto bak «9-11» svekker tillitten til institusjonene, og håndteringen eller mangel på adekvat håndtering av informasjon har betydning for valg vi gjør i dagliglivet.

Hvis kritisk tenkning skal brukes som et bolverk mot informasjonsmisbruk og vrangforestillinger, må det imidlertid konkretiseres hva kritisk tenkning er og hvordan den kan læres bort, anvendes, og fornyes. I dette temanummeret inviterer NoST til artikler som adresserer hva kritisk tenkning eller mangel på sådan gjør med ulike sider av samfunnet, og setter søkelyset på hva sosiologien som fagfelt kan bidra med for å belyse nettopp dette fenomenet.

Nummeret er et åpent for bidrag som belyser ulike sider ved kritisk tenkning. Vi ønsker oss bidrag som utfordrer, supplerer, anvender eller videreutvikler ulike aspekter ved denne typen tenkning i en norsk og nordisk samfunnskontekst. Bidragene kan være empiriske, teoretiske, komparative og historiske.

Nummeret er planlagt som nummer 5 – 2021. Frist for sammendrag er 1. desember 2019.

Sammendrag kan være på opptil en side (400-800 ord) og sendes på epost til gjesteredaktør: Ingeborg Krange ingeborg.krange@oslomet.no. Full artikkel leveres i Scholar One, og vil gjennomgå full fagfellevurdering. For forfatterveiledning, se NoST hjemmeside.