Straffens etikk

Lørdagsuniversitetet ved UiA inviterer til en kritisk samtale om straffens etikk.

Når: Lørdag 10. september 2022, kl. 13.00-14.30
Hvor: Teateret, Kongens gate 2, Kristiansand

Straff er et av de kraftigste uttrykkene vi har for statens autoritet og makt over enkeltmennesker. Det gjør det nødvendig med etiske refleksjoner. Spørsmål om hva som er rett og rettferdig straff må stadig diskuteres, og etablerte svar utfordres. I et samfunn preget av kompleksitet og verdimangfold er det viktig at slike temaer blir belyst fra ulike faglige perspektiver og at forskjellige stemmer kommer til orde.

 

I høst utgis boka «Straffens etikk» på Scandinavian Academic Press, som et bidrag til en slik tverrfaglig og erfaringsbasert samtale om straffens etiske sider. Elleve forskere fra ulike fagdisipliner og tre profesjonsutøvere med lang erfaring fra straffesakskjeden tar her opp aktuelle verdikonflikter, etiske problemer og profesjonsmoralske dilemmaer forbundet med straff, strafforfølgning og straffegjennomføring. Denne lørdagen vil de to redaktørene, Geir Heivoll og Terje Emil Fredwall, drøfte noen av temaene boka tar opp. I tillegg bidrar Kristian Mjåland.

 

Om foredragsholderne:

Geir Heivoll er professor ved Politihøgskolen. Han forsker på politi, straff og strafforfølgning, særlig fra rettshistoriske perspektiv og med vekt på forholdet mellom rett, legitimitet og makt.

Terje Emil Fredwall er førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning, Universitetet i Agder og førsteamanuensis II ved NTNU. Forskningsinteressene hans de siste årene har i særlig grad handlet om straffegjennomføringsetikk, profesjonsetikk og psykososial helse.

Kristian Mjåland er førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Agder. Han forsker på straff, fengsler, rus og tvang. De siste årene har han særlig jobbet med et større prosjekt som sammenlikner kriminalomsorgspolitikk og soningsopplevelser i England, Wales og Norge.

 

Praktisk informasjon:

Plassbegrensing. Billetter (gratis) hentes i baren på Teateret fra kl. 11.00 samme dag.