Sosiologisk ferskvare

Svartmetallens statushierarki, unges arbeidsmarkedstilknytning og produksjon av legitim miljøpolitikk står på plakaten for Sosiologisk Ferskvare i Bergen førstkommende torsdag.

Meld din ankomst på Facebook: https://www.facebook.com/events/470912546440022/

Norsk Sosiologforening avd. Vestlandet inviterer til Sosiologisk Ferskvare i kjelleren på Biskopen torsdag 17. Mars.
Her vil to nylige uteksaminerte masterstudenter og en doktorgradsstipendiat presentere og diskutere sine avhandlinger.

Ferskvare for kvelden er:

Håvard Berentsen – «Fremtiden ser svart ut – en studie av statushierarki, kollektivt minne og generasjoner i svartmetallmiljøet i Bergen». Masteroppgave – høst 2014.

Denne oppgaven tar for seg hvilke mekanismer som er avgjørende for å bestemme statushierarkiet i svartmetallmiljøet i Bergen. Hovedproblemstillingen er: Vil man i svartmetallmiljøet i Bergen finne en sammenheng mellom hvordan status fordeler seg i miljøet, hvordan det kollektive minnet er med på å avgjøre status, og hvordan den fordeles i forhold til generasjoner?

Tarjei Widding-Havnerås – «Nye sosiale risikoer i den norske velferdsstaten? En kvantitativ analyse av unge voksne sin arbeidsmarkedstilknytning i tidsperioden 1993-2009». Masteroppgave – vår 2015.

Oppgaven tar for seg endringer i unge voksne sin arbeidsmarkedstilknytning de siste to tiårene. Med bruk av kvantitative metoder ser oppgaven spesielt på to forskningsspørsmål: 1) Har vansker i arbeidsmarkedet økt blant unge voksne de siste to tiårene? 2) Har betydningen av sosial bakgrunn, kjønn og etnisitet for arbeidsmarkedstilknytning avtatt i samme tidsrom?

Gisle Andersen – «Parlamentets natur. Produksjonen av en legitim miljø- og petroleumspolitikk (1945-2013)». Doktorgrad – vår 2016.

Prosjektet søker å forstå sammenhengen mellom kunnskapsproduksjon og formingen av legitime handlingsalternativer på miljøfeltet. Empirisk tar prosjektet utgangspunkt i norsk miljøpolitikk, særlig forvaltningen av norske fiske- og oljeressurser samt forvaltningsplanen for Barentshavet/Lofoten.

Ordstyrer og intervjuer for kvelden er professor ved Sosiologisk Institutt, Ole Johnny Olsen.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.