Kvalitativt metodeforum: produktive anomalier

Om empirisk forskning, kvalitativ analyse og teoriutvikling.

TID: 22. mai 14.30-16.00

STED: Senter for profesjonsstudier, OsloMet, Pilestredet 40

Anders Vassenden er professor i sosiologi ved Universitet i Stavanger, han har lenge forsket på boligpolitikk, innvandring og flerkulturalitet, kulturens betydning for ulikhet i Norge og velferd. Han har en langvarig interesse for metodespørsmål innen kvalitativ metode.

Kvalitativt metodeforum
Et forum for forskere som jobber med kvalitative metoder.
Kvalitativt metodeforum er rettet mot doktorgradsstudenter og ansatte som jobber med kvalitativ forskning. Vi ønsker å ta opp og diskutere sentrale utfordringer i kvalitativ forskning spesielt rettet mot profesjonsstudier.

Anders Vassenden er professor i sosiologi ved Universitet i Stavanger. Han har lenge forsket på boligpolitikk, innvandring og flerkulturalitet, kulturens betydning for ulikhet i Norge og velferd. I tillegg har han en langvarig interesse for metodespørsmål innen kvalitativ metode, og skrev i 2018 en artikkel om forholdet mellom empirisk forskning, kvalitativ analyse og teoriutvikling. På forumet vil han snakke om dette med utgangspunkt i artikkelen «Produktive anomalier».

Sammendrag av artikkelen: I denne artikkelen argumenterer jeg for nytten av å bruke empiriske anomalier til eksisterende teori som et aktivt redskap i sosiologisk forskning. Artikkelen er et forsøk på å utmeisle en forskningsposisjon, inspirert av sosiologer som Michael Burawoy, Andrew Abbott og Timmermans & Tavory. Jeg viser eksempler på arbeid med anomalier, fra egen og andres forskning, knyttet til teori som habitus og kulturell kapital (Bourdieu) og stigma (Goffman). Jeg hevder slik at en abduktiv forskningsstrategi, hvor vi forsøker å rekonstruere eksisterende teorier på grunnlag av empiriske anomalier til dem – altså brudd med forventninger – har et produktivt potensial. Artikkelen tar videre utgangspunkt i Lars Mjøsets typologi over forskerholdninger og teoribegreper (særlig kontekstualismen), og mye av diskusjonen kretser rundt lesninger av grounded theory. Avslutningsvis skisserer jeg noen krav som abduktiv forskning og teoriutvikling på bakgrunn av anomalier stiller til sosiologisk praksis, bl.a. at vi trenger både teoretisk sensitivitet og brede teoretiske arsenaler, og at vi unngår alle forsøk på immunisering av teori.»

Arrangementet er gratis, åpent for alle og krever ingen påmelding. Velkommen!

Les mer:
https://www.oslomet.no/om