Frist: Temanummer om profesjonsutøvelse

Sosiologi i dag ønsker bidrag til temanummer om profesjonsutøvelse i praksis. Frist for sammendrag er 15. april.

Velferdsstatens profesjonsutøvere stilles overfor krevende utfordringer i hverdagen hvor de må balansere ulike hensyn opp mot hverandre. Når lovverk, institusjoner og brukere endrer seg, må profesjonsutøvelsen justeres.Hvordan foregår dette, og kommer nye utfordringer til?

Mange forskningsmiljøer er engasjert i kunnskapsutvikling om forholdet mellom velferdsstatlige institusjoner, profesjonsutdanninger og profesjonsutøvelse, og i feltet anvendes sosiologiske perspektiver side om side med andre disipliners. Sosiologi i dag inviterer med dette til et temanummer om hvordan velferdsstatens omsorgs- og kontrollyrker utøves i praksis.

Vi er interesserte i empiriske og teoretiske funderte analyser av profesjonsutøvelse i velferdsstaten. Aktuelle temaer er:

• Profesjonsutøveres prioriteringer mellom et mangfold av oppgaver og behov • Avveiinger mellom regler og skjønn

• Betydningen av profesjonsutøvernes klasse, kjønn og bakgrunn for ut- øvelsen av yrket

• Utviklingen av egne praksiser og perspektiver i møtet med en etnisk mangfoldig brukergruppe

• Balansen mellom rollen som portvokter og mellommenneskelige hensyn • Forholdet mellom teori og praksis. Temanummeret vil bli publisert som nummer 1/2016

Redaktører for temanummeret er Silje Bringsrud Fekjær og May-Len Skilbrei.

Send inn et sammendrag på 400–800 ord innen 15. april 2015 til silfek@phs.no og m.l.skilbrei@jus.uio.no. På bakgrunn av innsendte sammendrag inviterer redaktørene noen av forfatterne til å sende inn et artikkelutkast med frist 1. september 2015. Innsendt artikkel vil så bli gjenstand for ordinær fagfellevurdering.

For mer informasjon om tidsskriftet, se Sosiologi i dags nettsider.