Call for papers: temanummer om rus i Norsk sosiologisk tidsskrift

Norsk sosiologisk tidsskrift ønsker seg bidrag til det første nummret i 2020. Fristen for å sende inn sammendrag er 26. juni 2018.

Vi røyker færre sigaretter og snuser mer, vi drikker mindre brennevin og mer vin, og ungdom
drikker langt mindre enn før. Nye illegale rusmidler dukker opp, og skadereduserende tiltak
diskuteres.

Det finnes mange rusrelaterte diskusjoner i den offentlige debatten, for eksempel
om bruk av sprøyterom, skjenketider og lovreguleringer av e-sigaretter og andre
tobakksprodukter. Debatten om avkriminalisering og legalisering av cannabis kan bety at vi
står ovenfor et mulig væromslag i krigen mot narkotika.

I dette temanummeret av Norsk sosiologisk tidsskrift retter vi oppmerksomheten mot rus. Et
sosiologisk blikk på rus kan romme en rekke av sosiologiens nøkkelbegreper; sosiale normer
og sosial kontroll, avvik og sanksjoner, sosial ulikhet, sosial representasjon og
identitetskonstruksjoner, og kjønnsperspektiver.

Vi inviterer til bidrag som omhandler alkohol, illegale rusmidler, tobakk eller legemidler. Bidragene kan omhandle alt fra
bruksmønstre og brukerkulturer til behandling og evaluering av forebyggende tiltak. I tillegg
til bidrag med et tradisjonelt problemorientert perspektiv ønskes også bidrag som ser på
rusbrukens mening og sosialitet i vid forstand.

Temanummeret vil bli publisert som nummer 1/2020. Redaktører er Kristin Buvik og Elin
Kristin Bye. Send et sammendrag på inntil 500 ord til kristin.buvik@fhi.no eller til
elin.bye@fhi.no innen 26.juni 2018.

På bakgrunn av innsendte bidrag inviterer redaktørene noen av forfatterne til å sende inn et fullstendig artikkelutkast med frist 1. oktober 2018. Innsendt artikkel vil så bli gjenstand for ordinær fagfellevurdering.

For mer informasjon om tidsskriftet, se nettsiden til Norsk sosiologisk tidsskrift.