Ulikhetssosiologi

Sosiologien om sosial ulikhet ser på fordelingen av goder og onder i samfunnet.

Sosiologien om sosial ulikhet studerer blant annet hvordan inntekt fordeler seg mellom grupper.

Sosiologien om sosial ulikhet studerer hvordan goder, som inntekt, utdanning eller jobb og onder, som rusproblemer, kriminalitet eller arbeidsløshet, fordeler seg mellom ulike grupper i samfunnet.

Sosiologer studerer både i hvilken grad goder og onder fordeler seg ulikt innad eller på tvers av samfunn, og hva som forårsaker fordelingen – som for eksempel kjønn, inntekt, utdanning eller foreldrenes sosiale klasse.

Sosial mobilitet (i hvilken grad samfunnsmedlemmer har mulighet til å forflytte seg fra en posisjon i samfunnet til en annen) er et sentralt tema i sosiologien om ulikhet. Her ser sosiologer blant annet på hvordan institusjonelle velferdsordninger, som trygder, permisjonsordninger, fagforeninger og lover, påvirker muligheten for sosial mobilitet.

Sosiologiske forskningsprosjekter om sosial ulikhet

Elites in an egalitarian society (UiO og UiB)

Friends or Foes (samarbeid mellom ISF og UiO)

Measuring and Explaining Discrimination in the Labour Marked (DISCRIM – UiO)

Segregering i Osloskolen (Oslo kommune og UiO)