Norsk sosiologforening

Halverer pris på medlemskap i foreningen

Vi ønsker at medlemskap i sosiologforeningen skal være for alle sosiologer, forteller leder Marit Haldar. Men hva får man egentlig igjen for å være medlem?

Foreningsleder, Marit Haldar, forteller at medlemskapet både kan ses utifra hva man får igjen for å være medlem, og hva man er med på å støtte. Dette må forstås i sammenheng, sier hun.

-For eksempel er medlemskapet med på å støtte det årlige Vinterseminaret og Arbeidsutvalgets (AU) drift av foreningen.

Planlegging av konferansen som avholdes den siste helgen i januar hvert år er en viktig del av AUs virksomhet.

-Vinterseminaret er en ganske stor og innholdsrik konferanse som har betydd mye for mange, sier Marit.

For forskere og stipendiater er også Vinterseminaret en viktig arena for å for å kunne få tilbakemelding på papers, på lik linje med andre konferanser.

-Vinterseminaret har også eksistert i veldig mange år, så det er jo nærmest som en institusjon å regne.

Nedjustering av medlemskontingenten:

På Sosiologforeningens generalforsamling i februar ble det vedtatt at medlemskontingenten skal settes ned og at det innføres mulighet til avtalegiro.

Nedjusteringen er en tilnærmet halvering fra tidligere. For ordinære medlemmer er årsprisen satt ned fra 675 til 350 kroner. Studenter og pensjonister betaler 200 kroner for årsmedlemsskap.

Klikk her for å bli medlem.

For å gjøre medlemskap enda mer tilgjengelig legger foreningen nå også til rette for bruk av avtalegiro

Norsk sosiologforening er også med på å drifte Sosiologen.no og Norsk sosiologisk tidsskrift (NST), som er det to sosiologiske offentlighetene vi har i Norge.

-Vi vet at veldig mange er inne og leser på Sosiologen.no, særlig de unge. Det er også et viktig sted å ytre seg, legger Marit vekt på.

-Tidsskriftet er spesielt viktig som en plattform for formidling av sosiologi på norsk, sier foreningslederen, og slår et slag for å bevare og utvikle et levende norsk sosiologisk fagspråk.

NST er forøvrig et av de mest leste samfunnsvitenskapelige tidsskriftene i norsk sammenheng.

Ved å være medlem i Norsk sosiolgforening støtter man også nordisk, europeisk og internasjonalt sosiologforbund. Alle gjør et viktig arbeid for å vedlikeholde og stimulere en sosiologisk offentlighet, forteller Marit.

-På denne måten er også våre medlemmer med på å støtte driften av Acta sociologica, som er tidsskriftet Nordisk sosiologforbund driver.

Acta sociologica kommer også i posten til alle medlemmer av Norsk sosiologforening. Forøvrig er det en relevant publiseringskanal for norske sosiologer.

I tillegg til å fremme sosiologien i Norden både faglig og gjennom prosjektstøtte, er forbundet ansvarlig for Nordic Sociological Conference som arrangeres annethvert år.

Medlemskap i Norsk sosiologforening innebærer også å støtte de syv lokallagene. Disse har base i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Bodø, Kristiansand og Stavanger. Les mer om lokallagene her.

-Lokallagene har sosiologiske arrangementer og sosiale miljøer rundt omkring i hele Norges land, forteller foreningsleder Marit.

Vi er veldig opptatt av å stimulere unge sosiologer slik at det sosiologiske miljøet hele tiden er i utvikling

En forening for sosiologer i ulike livsfaser og arbeidssituasjoner

Norsk sosiologforening jobber for å være et felleskap sosiologer i ulike livsfaser og arbeidssituasjoner har lyst til å være en del av.

-Derfor har vi for eksempel øremerkede subsidierte plasser for studenter på Vinterseminaret, sier Marit.

-Vi er veldig opptatt av å stimulere unge sosiologer slik at det sosiologiske miljøet hele tiden er i utvikling.

Videre legger hun til at foreningen holder arrangementer som mange studenter har glede av, og at Sosiologen.no har en egen side for studentrelatert stoff.

Foreningen er også opptatt av å være relevant for sosiologer som er utenfor akademia. I den forbindelse er Marit opptatt av å ikke snakke opp skillet mellom såkalte “praksis sosiologer” og “sosiologene i akademia”.

Marit Haldar

Leder av Norsk sosiologforening, Marit Haldar. (foto: OsloMet).

Og for å synliggjøre det sosiologiske arbeidet som finner sted utenfor akademia utviklet foreningen i 2019 en ny pris, kalt “praksisprisen”.

-Denne har foreløpig vært delt ut en gang, og gis til sosiologer eller andre som bidrar til viktig offentlig arbeid som er inspirert av sosiologisk teori og tenkemåte. På Vinterseminaret i 2022 vil en ny pris deles ut.

-Og dette er jo for å synliggjøre at vi nettopp setter pris på bra sosiologiske grep i samfunnet da, sier Marit.

Likevel er Marit klar over at sosiologer utenfor akademia har uttrykt at foreningen mangler oppmerksomhet på hva som er fruktbart for dem. Hun skulle ønske flere kom på banen for å snakke om dette.

-Så nå jobber vi med å utvikle en spørreundersøkelse, som skal nå bredt ut til tidligere og nåværende medlemmer, for å finne ut hva folk ønsker at foreningen skal være og gjøre for dem.

Når det kommer til pensjonister og emeritus-sosiologene er Marit veldig glad for at mange av dem besøker Vinterseminaret og på den måten støtter opp om det fagsosiale sosiolgiske miljøet.

-Som en liten hilsen til denne gruppa har vi valgt å sette prisen ekstra ned for dem. På samme måte som studentene har redusert medlemskapskontingent.

Norsk sosiologforening jobber for å være et felleskap sosiologer i ulike livsfaser og arbeidssituasjoner har lyst til å være en del av

Bakgrunn for nedjusteringen

Det er i hovedsak to grunner til at foreningen nå har bestemt seg å sette ned kontingenten, sier Marit.

-For det første er de store faste utgiftene vi har, blant annet å drifte Sosiologen.no, nå delfinansiert på andre måter.

Frem til nå har foreningen finansiert nettsiden alene. Men med den nye finansieringsmodellen har de sosiologiske instituttene ved UiO, UiB, UiT, NTNU og SVA-OsloMet gått inn som medeiere av Sosiologen.no.

-For det andre håper foreningen på at nedjusteringen kan være med på å øke medlemsmassen, og at spesielt studenter, nyutdannede og pensjonister skal oppleve at det å være medlem ikke skal svi i lommeboka, forklarer Marit.

For å gjøre medlemskap enda mer tilgjengelig legger foreningen nå til rette for bruk av avtalegiro.

Erfaring viser nemlig at mange i god tro tenker at de er medlemmer, men glemmer å betale kontingenten når medlemskapet løper ut etter et år.

Les mer om hvordan du enkelt kan bli medlem her. 

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk