Transkribering – slik går du frem

Sosiologer er ofte avhengig av transkribering av kvalitative intervjuer. Men hvordan går vi frem? Og hva må vi passe på?

Transkripsjon er for mange sosiologer en viktig del av metoden. Enten du har et større forskningsprosjekt eller arbeider med en bachelor- eller masteroppgave, vil analyse og resultater ofte baseres på kvalitative intervjuer.

I den forbindelse er det mest praktisk å spille inn intervjuene underveis, slik at du får med alt av viktig informasjon. I etterkant kan opplysningene som samles inn bearbeides og tolkes, noe som er enklest å gjøre når innholdet er skriftlig.

 

Hva er transkripsjon?

Transkribering handler kort og godt om å overføre innholdet fra lyd- til skriftformat. Den som transkriberer – ofte kalt transkribent – vil lytte gjennom lydklippet bit for bit, og deretter skrive ned det som sies.

Det finnes ulike transkripsjonsmetoder, og i noen tilfeller er det behov for å inkludere såkalte transkripsjonsnøkler. Dette er enkelt forklart ulike «kodeord» som gir leseren inntrykk av varigheten på pauser, overlappende tale, intonasjonskontur og lignende.

Andre ganger holder det at man skriver ned det som blir sagt, uten videre presiseringer eller bruk av nøkler. Hva som er mest aktuelt for deg og ditt forskningsprosjekt, avhenger i stor grad av forskningsspørsmål, metode og andre faktorer.

 

Tidkrevende transkripsjon for sosiologer

Prosessen rundt transkribering kan kanskje virke enkel nok, men de fleste blir overrasket over hvor tidkrevende det faktisk er.

Anne Hirrich skriver i sitt innlegg om transkribering fra 2017, at hun brukte totalt 76 timer, eller 15 dager, på å transkribere lydfiler med 10,5 timers varighet.

Innenfor sosiologiske forskningsprosjekter er det ofte timelange intervjuer som danner grunnlag for analyse og resultater, og dette kan utvilsomt være en utfordrende prosess. Ifølge Hirrich var mange av utfordringene relatert til dårlig lydkvalitet.

Også dialekt og utydelig språk kan være en utfordring når lyd skal tolkes, og kan bidra til at man må spole mye frem og tilbake i lydklippet.

 

Bearbeiding av datamateriale innen sosiologisk forskning

Etter at intervjuet til forskningsprosjektet ditt er ferdig spilt inn, gjelder det å få innholdet overført til skriftlig format. Når du har alle data skriftlig, er det nemlig lettere å få oversikt og å kunne søke opp det du leter etter.

Første trinn av analysen vil gjerne gå ut på å kategorisere og sortere materialet du har tilgjengelig. Forskningsspørsmålene dine skal kanskje systematiseres etter tema eller andre variabler, noe som vanskelig lar seg gjøre med mindre du har alle data i skriftlig format.

 

Slik transkriberer du forskningsintervjuer

Det finnes mange gode tips til deg som skal transkribere forskningsintervjuer. Mye av nøkkelen til suksess ligger i forberedelsesprosessen.

Først og fremst er det viktig å sørge for god lydkvalitet og tydelig tale. I et fokusgruppeintervju eller lignende vil du typisk samle inn erfaringer, meninger, idéer eller tanker fra ulike grupper mennesker. I etterkant av slike intervjuer anbefales det ofte å transkribere intervjuene, siden det er vanskelig å notere ned alt som sies underveis.

Derfor er det viktig at du sikrer god lydkvalitet allerede i starten av prosessen, slik at du unngår at viktige data går tapt. Dersom du skal transkribere intervjuene dine er det derfor lurt å gjennomgå denne sjekklisten før du starter intervjuet:

  • Bruk en god lydopptaker: Apper på mobilen fungerer ofte supert til dette formålet, men du kan også bruke en dedikert lydopptaker/diktafon. Enkelte institutter låner ut lydopptakere til forskningsprosjekter.
  • Sørg for at intervjuet utføres i stille og rolige omgivelser.
  • Sitt i en gunstig avstand fra lydopptakeren når intervjuet utføres (ca. 1–2 meter).
  • Ikke vær redd for å be intervjuobjektet om å gjenta seg selv dersom talen ble avbrutt av hosting eller lignende.
  • Snakk høyt og tydelig.

 

Bruk av transkripsjonsprogram eller profesjonell transkribent?

Siden transkripsjon kan være tidkrevende og tungvint, er det mange som ønsker å få hjelp til transkripsjonsprosessen. Her finnes det flere muligheter!

Det eksisterer blant annet ulike automatiske transkripsjonsprogrammer, der du laster opp lydfilen og lar teknologien ta seg av resten. Resultatene blir ikke alltid så nøyaktige, siden kunstig intelligens ikke nødvendigvis oppfatter alt som blir sagt korrekt.

Alternativet er å benytte seg av et transkripsjonsbyrå som transkriberer teksten din manuelt. Dette koster vanligvis litt penger, men du kan til gjengjeld føle deg trygg på at den transkriberte teksten er av tilfredsstillende kvalitet.

Lykke til med intervjuet!