Sosiologisk snakkis: Gjensyn med Foucault

I anledning utgivelsen av Foucaults samlede forelesninger ved Collège de France inviterer Columbia University til seminarer med diskusjon av typiske «foucauldianske» emner.

Fra 1970-1984 holdt Michel Foucault en rekke forelesninger på Collège de France, som har blitt stående som en sentral del av Foucaults akademiske virke. I dag eksisterer forelesningene i form av en samling med tretten bøker, som svarer til hvert sitt tema og år. I fjor vår kom det siste tilskuddet til samlingen, «La société punitive» (Det straffende samfunnet), og Columbia erklærte at tiden var inne for nærlesning og diskusjon.

Seminarene fungerer som en feiring og samtidig kritisk undersøkelse av Michel Foucaults forelesninger. Det oppmuntres til å utforske vår egne «pistes de recherche», med inspirasjon fra Foucault. Pistes kan oversettes med retning eller sti, mens recherche brukes om forskning, utforskning eller søken etter kunnskap.

Seminarene gjenoppliver Foucault gjennom diskusjon rundt emner som spenner fra makt, overvåkning og straff, til sannhet og subjektivitet

Hannah Løke Kjos

Foucault 13/13

Seminarene, som går under navnet «Foucault 13/13», består av tretten seminarer, fordelt ut over et akademisk år og med hvert sitt overordnede tema. Seminarene ble igangsatt høsten 2015 og ble gjenopptatt i slutten av januar 2016, etter drøy måneds pause. Temaene for de originale forelesningene til Foucault blir diskutert på nytt, i et møte mellom utvalgte teoretikere fra ulike akademiske disipliner.

Plakat over deltagerne på seminarene Foucault 13/13

Forankring i Foucault på tvers av retninger

Seminarene gjenoppliver Foucault gjennom diskusjon rundt emner som spenner fra makt, overvåkning og straff til sannhet og subjektivitet. Vertskapet er det juridiske fakultetet, Columbia Center for Contemporary Critical Thought og the Society of Fellows in the Humanities. Blant debattantene finner vi kjente navn som Judith Butler, Axel Honneth, Nancy Fraser, og Gayatri Spivak.

Moderatorene bak seminarene er Bernard Harcourt og Jesús Velasco, som begge er tilknyttet Columbia Center for Contemporary Critical Thought. Harcourt er direktøren for senteret og professor på det juridiske fakultet, samt den som fremstår som hovedpådriveren bak seminarene. Harcourt befinner seg i krysningspunktet mellom sosiologisk og politisk teori, med en særlig forankring i Foucault. I tillegg er han redaktøren bak utgivelsen av «La société punitive» som gjorde samlingen av Foucaults Collège de France forelesninger komplett. Både Velasco og Harcourt åpner og deltar på seminarene, i rollene som ordstyrere.

På seminaret som tar for seg «Naissance de la biopolitique» (Biopolitikkens fødsel), har Columbia invitert den anerkjente teoretikeren Nancy Fraser til å delta

Hannah Løke Kjos

Tverrfaglighet i debattanter og tematikk

De sju seminarene som gikk i høst tok for seg et vidt spekter av temaer fra straff, makt og samfunnets rolle, til psykiatri, galskap og normalitet. I år er det særlig spørsmål knyttet til subjektivitet og sannhet som står på agendaen. Temaet for årets første seminar kan riktignok ses som en videreføring av høstens tematikk omkring makt og samfunn, nemlig Foucaults teori om biopolitikk. På seminaret som tar for seg «Naissance de la biopolitique» (Biopolitikkens fødsel), har Columbia invitert den anerkjente teoretikeren Nancy Fraser til å delta.

Fraser er professor II på senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO, og er spesielt kjent for teorier knyttet til rettferdighet, feminisme og politikk. Fraser finnes på leselisten i mange kjønnsteorifag, men i fjor var hun i tillegg å finne i pensumet til sosiologifaget moderne sosiologisk teori. Lik Foucault lar Frasers teorier seg forene med fler akademiske retninger som filosofi og sosiologi. Med hennes forankring i rettferdighet og sosial ulikhet er det lett å se en tematisk tilknytning til Foucault.

Følg med på nett!

Columbia har invitert studentene ved de nærliggende universitetene til å delta, men seminarene kan også ses på nett for de som ikke befinner seg i New York. Videoer av høstens seminarer ligger allerede ute på bloggen til det juridiske fakultetet, og kommer til å oppdateres med årets seminarer ut over våren. På denne bloggen kan man i tillegg finne kortere og lengre tekster som kommenterer, eller presisere, det som har blitt sagt på seminarene. Det er ofte Harcourt eller Velasco som skriver disse tekstene, supplert av innslag fra de inviterte teoretikerne. Både videoene og tekstene er ypperlige kilder for å tilegne seg en større forståelse av Foucault.

Columbia har invitert studentene ved de nærliggende universitetene til å delta, men seminarene kan også ses på nett for de som ikke befinner seg i New York

Hannah Løke Kjos

Forklarende om Foucault

Til sist; en anbefaling til Foucault-interesserte. De fleste har vært innom Foucaults begreper om diskurs, biopolitikk og sannhet, men har muligens ikke uttømmende forståelse av disse begrepene. Knut Ove Eliassens ferske utgivelse Foucaults begreper kan hjelpe oss på vei. Boka er en nøye presentasjon av de essensielle begrepene hos Foucault. Forlaget (Spartacus) skriver: «Hvert kapittel kan leses som en enkeltstående artikkel og gir innblikk i Foucaults begrepslige strategier: Hvordan han utviklet begrepene sine, hvilke problemer de tjente til å belyse, og hvordan de fortløpende ble revidert og refunksjonalisert». God lesning!

Hj6pWE66_3081_Foucaults begreper omslag
12714507_625280957611182_548685185_n

LESETIPS: Professor Knut Ove Eliassen (bildet) har nettopp gitt ut boken Foucaults begreper, som er nyttig lesning for den som vil sette seg bedre inn i begreper som diskurs og biopolitikk.

Til vanlig er Eliassen professor ved Institutt for Nordistikk og Litteraturvitenskap ved Universitetet i Trondheim.