Kutt av teori kan holde på studenter

Ved å kutte faget Moderne sosiologisk teori, får studentene mer valgfrihet. Det tror vi kan hindre frafall, skriver tidligere og nåværende undervisningsleder i sosiologi ved UiO.

TEKST: Katrine Fangen (tidligere undervisningsleder ved ISS, UiO, nåværende instituttleder) og
Anniken Hagelund (nåværende undervisningsleder)

Det har blitt startet en debatt om innretningen av bachelorprogrammet i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Studentene Hannah Løke Kjos og Live Kjos Fjell er kritiske til at SOS2001, et emne om moderne sosiologisk teori, har gått fra å være obligatorisk til å bli valgfritt. Det er flott at sosiologistudentene er engasjert i utviklingen av programmene våre, og vi som jobber på instituttet følger debatten med stor interesse. Men vi har også registrert at mens noen er sterkt imot denne endringen, mener andre studenter at vedtaket var godt. Det siste er ikke så overraskende i og med at forslaget kom fra studentenes egne representanter i programrådet.

Vi tror større valgfrihet kan hindre frafall ved at studenter kan velge mer ut fra egne interesser.

Alle som ønsker det kan velge emnet SOS2001 «Moderne sosialteori» som ett av to valgfrie spesialiseringsemner. Vel så viktig, alle de valgfrie spesialiseringsemnene inneholder rikelig med sosiologisk teori, i ulike former og på ulike nivåer, men i en kontekst der teori nettopp anvendes for å forstå aktuelle samfunnsfenomener.

BORTE FRA PENSUM: Bilde: Johannes Vermeers "Girl Interrupted at her Music", benyttet på omslaget til Jon Elsters "Alchemies of the Mind". Nå borte fra pensum ved UiO.

Lar studentene velge ut fra egne interesser

Bakgrunnen for vedtaket er et ønske om å øke valgfriheten i bachelorprogrammet vårt. BA i sosiologi ved UiO er helt på topp på SV-fakultetet når det gjelder antall obligatoriske emner i studieløpet. Vi tror større valgfrihet kan hindre frafall ved at studenter kan velge mer ut fra egne interesser. Sosiologiidentiteten skal fortsatt bevares, blant annet ved å beholde innføringsemnet (SOS1000) og klassikeremnet (SOS1003) som obligatorisk. På BA i sosiologi hadde vi tidligere syv obligatoriske emner (til sammen 80 studiepoeng av en 90 studiepoengs grad), dvs. ett innføringsemne (20 studiepoeng), to metodeemner (10 studiepoeng hver), to teoriemner (10 studiepoeng hver), et metodologiemne (10 studiepoeng) og så BA-oppgaven (10 studiepoeng). Nå blir det ett obligatorisk emne mindre.

Det betyr at de studentene som ønsker et temaspesialiseringsemne til nå kan ta det, mens de som ønsker teori istedenfor kan velge det. Vårt håp er at dette vil gjøre at studentene i noe større grad kan sette sammen en grad som de opplever som relevant både ut fra egne interesser og arbeidslivets behov. For noen vil det bety å velge vekk SOS2001 til fordel for et annet emne, mens andre vil ønske å bruke tid og krefter på SOS2001 også i fremtiden, og da kan de gå sammen med studenter som har den samme interessen for moderne teori.

 

Vårt håp er at dette vil gjøre at studentene i noe større grad kan sette sammen en grad som de opplever som relevant både ut fra egne interesser og arbeidslivets behov.

Åpner opp for nye spørsmål

Kritikken fra de to studentene nevnt over er viktig når det gjelder å vurdere fremtidige endringer av teoriemnene. En diskusjon vi allerede påbegynte i forbindelse med vedtaket er hvorvidt noe av teorien som nå er i SOS2001 skal flyttes over til SOS1003, som fortsatt er obligatorisk. Sistnevnte emne gikk i 2015 gjennom en fornyelsesprosess, for å få et større og mer variert tilfang av klassiske tekster (ikke bare fra den vestlige delen av verden og ikke bare skrevet av menn). SOS2001 gikk tilsvarende gjennom en fornyelse ved pensummøtet i vår, i tråd med at det ble gjort til et fordypningskurs. Disse to emnene kan med fordel endres videre, slik at det ene strømlinjeformes mer som et tillegg for teoriinteresserte studenter. Det kan også vurderes om andre emner bør gjøres valgfrie. I den gamle cand.mag.-graden var det stor grad av valgfrihet, men mye av dette forsvant med kvalitetsreformen. Vi tror det kan være på tide å tenke nytt – er det riktig å fastlegge løpet så mye? Vil færre studenter falle fra om vi tilbyr større valgfrihet?

Diskusjonen om hva som gjør oss til sosiologer og hva som gir dette brede og mangfoldige faget en felles identitet, er viktig og spennende, men er neppe en debatt som noensinne vil kulminere i full konsensus. At den fortsatt engasjerer studentene tar vi som et godt tegn.