Den sosiologiske offentlighet

Alene, sammen

Morgendrikkere gjør feil ting på feil sted, men felleskapet dem i mellom antar nyanserte former.

Foto: Oscar Fredriksson/Flickr

I artikkelen «Alene, sammen. Om former for fellesskap rundt morgenpilsen» analyserer Øystein Rudningen Skjælaaen ulike typer samhandling på puber som åpner tidlig om morgenen. Utgangspunktet for artikkelen er at det å drikke øl tidlig om morgenen er såpass avvikende fra storsamfunnets normer at det i seg selv skaper et visst fellesskap og grunnlag for tilhørighet.

Interaktiv observasjon

Skjælaaen har over en lengre periode gjennomført feltarbeid på ulike puber i Oslo som åpner mellom klokken åtte og ni om morgenen. Han gjennomførte interaktiv observasjon. Det er et begrep han låner fra Aksel Tjora, hvor målet ikke bare er  å observere morgendrikkere, men også delta i samhandlingen deres og intervjue dem på stedet.

Det er et hovedpoeng i artikkelen at fellesskap blant morgenfuglene på pub tar nyanserte former.

Tre typer samvær blant morgendrikkere

Skjælaaen bruker et interaksjonistisk perspektiv for å forstå de ulike samhandlingsformene, og vektlegger hvordan mening skapes i møtene han observerer. Han skriver om tre hovedtyper av samvær blant morgendrikkere: «Alene, sammen», «tilfeldig sammen» og «sammen som vanlig».

Det som kjennetegner samværsformen «alene, sammen» er at gjestene sitter for seg selv og ikke snakker med hverandre, men likevel danner et subtilt fellesskap basert på blant annet en gjensidig anerkjennelse av hverandre i en situasjon som storsamfunnet ser på som avvikende. Av de tre formene for felleskap er dette den svakeste.

«Tilfeldig sammen» handler om en løs form for fellesskap der folk bryr seg om hverandre og sosialiser innenfor pubens fire vegger, men ikke nødvendigvis utenfor eller over lengre tid. Snarere enn å etablere sterke bånd er det samværet for samværets egen skyld, sosiabiliteten, som er viktig i denne formen for fellesskap.

«Sammen som vanlig» kjennetegnes av fast samvær med bestemte personer over lengre tid, noen så lenge som 15 år. Skjælaaen beskriver denne typen samhandling som svært viktig for de gjestene det gjelder, siden mange av dem ikke har egen familie eller er del av et arbeidsfelleskap. Dermed blir samværet med de faste morgenfuglene et anker i tilværelsen.

Les hele artikkelen: «Alene, sammen. Om former for fellesskap rundt morgenpilsen», publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning nr. 4, 2017.

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk