Det ble mindre vold når pandemien stengte ned utesteder i Oslo

Under pandemien ble en rekke restriksjoner innført i Norge for å redusere smittespredningen. Dette påvirket mange aspekter ved livet, blant annet kriminalitet. I en ny studie viser Manne Gerell og kollegaer at kriminalitetsnivået påvirkes både av generelle restriksjoner som hjemmekontor, og mer spesifikt av restriksjoner rettet mot alkoholservering.

Vi hadde forventet at kriminaliteten skulle synke med kraftigere restriksjoner, som f.eks. ved total nedstegning av utesteder. Det vi derimot ikke forventet var at kriminalitetsnivået skulle øke når utestedene stengte ved midnatt, sier Manne Gerell. Foto: Ben Garratt (Unsplash).

 


Nytt fra forskningsfronten

I denne serien presenterer norske sosiologer deres nyeste forskning i et enklere format. Tekstene er basert på fagfellevurderte artikler.


 

Bakgrunn og forskningspørsmål

Hur mycket brott som begås i ett samhälle påverkas till ganska stor del av medborgarnas vardagliga liv. När fler kvinnor började arbeta i USA efter andra världskriget ökade till exempel bostadsinbrotten – eftersom fler hus stod tomma på dagarna samtidigt som hushållen fick två inkomster och kunde köpa stöldbegärliga varor. När corona-pandemin spreds över världen 2020 påverkades också vardagen på en mängd sätt, inte minst på grund av alla de restriktioner som infördes för att minska smittspridningen. Många studier har redan visat att detta också påverkade brottsligheten. Skarpare restriktioner medförde större minskningar av brottsligheten. Men det här är en typ av frågor där det inte publiceras så många studier i Norge, och dessutom finns det många mer specifika frågor som är intressanta. Hur mycket påverkar till exempel nedstängning av pubar och nattklubbar brottsligheten? I denna studie har vi undersökt hur brottsligheten i Oslo-regionen påverkades av både generella restriktioner och av begränsningar på utskänkning av alkohol.

Data og resultater

Den data som används är polisdata över anmälda brott per dag och kommun i Oslo och närliggande större kommuner samt data över generella restriktioner och restriktioner för utskänkning av alkohol. Alkohol-restriktionerna kan vara antingen förbud mot att sälja, eller att det inte får säljas efter 21, 22 eller 24. Vi undersöker om det finns ett samband mellan generella restriktioner och brottslighet, och om det sker en tydlig förändring i brottsligheten när en ny alkoholrestriktion införs.

 

Våra resultat visar att det finns ett ganska starkt samband mellan restriktioner och brottslighet. Det är framför allt stöldbrott som minskar – men eftersom stöldbrott utgör en mycket stor del av den totala brottsligheten blir effekten också stor på brottslighet i allmänhet. När pubar och barer stänger minskar brottsligheten ytterligare, och det gäller då flera brottskategorier såsom våldsbrott och skadegörelse i tillägg till stöldbrotten. När barerna stänger vid nio eller tio är minskningen mindre. När barerna stänger vid midnatt ser vi däremot något oväntat en ökning i brottsligheten.

Manne

Manne Gerell er forsker ved Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, og dosent i kriminologi ved Malmø Universitet. Hans forskning handler om hvordan kriminalitet kan forstås, hvor lovbrudd begås samt hvordan de kan forebygges, ofte med et fokus på utsatte områder.  Foto: Malmø Universitet.

När pubar och barer stänger minskar brottsligheten ytterligare, och det gäller då flera brottskategorier såsom våldsbrott och skadegörelse i tillägg till stöldbrotten. När barerna stänger vid nio eller tio är minskningen mindre. När barerna stänger vid midnatt ser vi däremot något oväntat en ökning i brottsligheten.

Diskusjon

Att brottsligheten minskade vid starkare restriktioner var väntat, eftersom det redan har påvisats i en rad studier världen över. Att brottsligheten minskar ytterligare när pubar och barer stänger är också väntat – färre berusade människor som stöter på varandra i offentliga miljöer bör rimligen minska brottsligheten. Samtidigt ska det här betonas att det kan tänkas att viss brottslighet ökar, till exempel våld inom familjen. Vår analys visar att den totala mängden våld minskade, men det kan mycket väl vara så att det offentliga våldet kopplat till nattliv minskade betydligt mer än vår analys visat samtidigt som våld i relationer eller inom familjer i folks hem ökat.

 

Att brottsligheten verkar öka när pubar stänger vid midnatt hade vi inte räknat med. Det kan dock tänkas ha flera förklaringar. En förklaring är att folk kanske dricker som vanligt – eller ännu snabbare – då och sedan fortsätter festandet i mindre reglerade miljöer där brott kan ske. Barer har trots allt ordningsvakter och personal som försöker se till att inte servera den som är för berusad, medan mindre reglerade platser saknar det. En annan hypotes är att det kan bli mer stök när alla barer stänger samtidigt vid midnatt istället för att ha lite olika stängningstider – det är något som har observerats i England när deras pubar stängde samtidigt.

Att brottsligheten minskar ytterligare när pubar och barer stänger är också väntat – färre berusade människor som stöter på varandra i offentliga miljöer bör rimligen minska brottsligheten

Konklusjon

Sammanfattningsvis pekar våra resultat på att brottsligheten kan påverkas genom att stänga barer och pubar. Fast vi har trots allt barer och pubar för att folk uppskattar att gå dit – så när vi inte har en pandemi är det nog mer önskvärt att söka andra sätt att minska brottsligheten.

 

 


Manne Gerell, Annica Allvin, Michael Frith & Torbjørn Skardhamar. (2022). COVID-19 restrictions, pub closures, and crime in Oslo, Norway. Nordic Journal of Criminology. DOI: 10.1080/2578983X.2022.2100966