Norsk sosiologi forener kreftene og etablerer Norsk sosiologisk tidsskrift. Vil du bli redaktør?

Styret i Norsk sosiologisk tidsskrift inviterer engasjerte sosiologer til å melde sin interesse for oppdraget som ansvarlig redaktør for tidsskriftet i perioden 2017-2020.

Det nye tidsskriftet er en videreføring av Sosiologisk tidsskrift i samarbeid med den tidligere redaksjonen i Sosiologi i dag.

Om Norsk sosiologisk tidsskrift

Norsk sosiologisk tidsskrift skal være den ledende publiseringskanalen for norsk sosiologi gjennom å publisere referee-vurderte forskningsbaserte bidrag innen sosiologi og beslektede fag. Tidsskriftet skal også fremme faglig debatt og utvikling blant norske sosiologer. Tidsskriftet vil publisere både generelle numre og temanumre.

stilling2

Tidsskriftets ansvarlige redaktør for generelle numre – som her søkes – vil ha hovedansvaret for utgivelse av tre numre per år i perioden 2017-2020. Temanummerdelen vil ha en egen redaksjon, med May-Len Skilbrei og Kari Stefansen som ansvarlige redaktører i samme periode. Redaktøren for generelle numre og temanummerredaksjonen er likestilte og har felles redaksjonssekretær.

Tidsskriftet publiseres elektronisk som et open access-tidsskrift.

Norsk sosiologisk tidsskrift eies av de sosiologiske instituttene ved universitetene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo, samt Norsk sosiologforening. Tidsskriftet støttes av Norges forskningsråd og utgis på Universitetsforlaget.

Redaktørens oppgaver

Den nye redaktøren skal lede arbeidet med den generelle delen av Norsk sosiologisk tidsskrift som publiserer enkeltstående artikler, og skal bidra til at tidsskriftet er landets ledende sosiologiske publiseringskanal gjennom å:

 • løfte fram nye sosiologiske temaer og forskningsfelt
 • vise bredden i norsk sosiologi ved å tilstrebe metodisk, teoretisk og tematisk spredning
 • stimulere både seniorforskere og yngre forskere til å levere artikler og andre bidrag
 • fremme debatt i de sosiologiske fagmiljøene
 • tilstrebe relevans og dialog også utenfor de sosiologiske fagmiljøene
 • drive forskningsformidling av høy kvalitet

Redaktøren eller dennes tilhørende institusjon forvalter et honorar på 80.000 kroner per år, som kan deles mellom eventuelle medredaktører og/eller redaksjonsmedlemmer.

Den nye redaktøren må ha forskerkompetanse (doktorgrad). Hun/han bør videre ha en klar interesse for redaksjonelt arbeid, må kunne overholde tidsfrister og ha gode samarbeidsevner. Styret ønsker en geografisk spredning av redaktører/redaksjoner. Personer utenfor Oslo oppfordres derfor spesielt til å søke på dette redaktøroppdraget.

Uforpliktende melding om interesse for redaktøroppdraget

Styret i Norsk sosiologisk tidsskrift oppfordrer sosiologer fra alle landets sosiologimiljøer – både ved lærestedene og forskningsinstituttene – til å vise sin interesse for redaktøroppdraget gjennom å utforme en kort skisse på 1-2 sider av hvordan man vil løse redaktøroppdraget. Skissen skal inneholde:

 • Planer for hvordan man ønsker å organisere det redaksjonelle arbeidet
 • Eventuell etablering av en redaksjon utover redaktør/redaksjonssekretær
 • Eventuell støtte fra egen institusjon (f.eks. mulighet for avtale om frikjøp)
 • Planer/idéer for langsiktig utvikling av tidsskriftet
 • Hvordan man ønsker/ser for seg samarbeidet med redaktørene og -redaksjonen for temanumrene
 • Redaktøroppdraget kan deles mellom flere sosiologer, som eventuelt er lokalisert ved forskjellige institusjoner og steder – dette bør i så fall tydelig angis i skissen

I tillegg ber vi om at det legges ved en kort CV.

Skissen sendes til styret i Norsk sosiologisk tidsskrift (NST) ved styreleder Jørn Ljunggren innen 1. oktober 2016. NST-styret vil behandle skissene konfidensielt og som uforpliktende dokumenter. Styret vil deretter ta kontakt med de mest aktuelle kandidatene, med sikte på å inngå en avtale senest 15. oktober 2016. Den nye redaktøren vil deretter kunne starte arbeidet i god tid før årsskiftet.

Hvis man har spørsmål om Norsk sosiologisk tidsskrift og redaktøroppdraget, ta kontakt med tidsskriftets styreleder, Jørn Ljunggren – Norsk Sosiologforening [tlf: 41921291; e-post: jorn.ljunggren@samfunnsforskning.no], eller et av de andre styremedlemmene i tidsskriftet:

 • Mette Andersson – UiO
 • Karen Christensen – UiB
 • Johan Fredrik Rye – NTNU
 • Sissel H. Eriksen – UiT
 • May-Len Skilbrei – temanummer-redaktør, eller
 • Willy Guneriussen/Anne Grete Sandaunet – avtroppende redaktører i Sosiologisk tidsskrift.

Interesserte kan også be om å få tilsendt tidsskriftets vedtekter og et standardutkast til avtale mellom den kommende redaktøren og Norsk sosiologisk tidsskrift.

 

Styret i Norsk sosiologisk tidsskrift