Fra migrasjon til miljø – og boligsosiologi

Sammen med rus- og helse-sosiologi og institusjonell etnografi er dette bare noen av et titalls ulike gruppesesjoner som vil tilbys på sosiologenes store Vinterseminar i februar. Få mer informasjon her.

Tekst: Redaksjonen

Forskere, PhD-studenter og masterstudenter inviteres til å presentere og diskutere egne papers. Ta kontakt med gruppeledere for spørsmål om deltagelse.

Her er programmet for gruppesesjonene som blir organisert på Vinterseminaret 2017. Nærmere beskrivelser av sesjonene følger under programmet.

GRUPPEPRESENTASJONER VINTERSEMINARET 2017 by paalhal on Scribd

 

Migrasjon (Marjan Nadim, ISF og Julia Orupabo, ISF)
«Migrasjon og integrasjon er mer aktuelt enn noen gang før, og er også hovedtemaet for Sosiologforeningens vinterseminar 2017. Dette er store forskningsfelt som dekker menneskers bevegelser internt i og mellom land, etablering på et nytt hjemsted og integrering på ulike arenaer som boligmarkedet, utdanningssystemet, arbeidsmarkedet og sivilsamfunnet. I tillegg omfatter forskningsfeltet stater og myndigheters håndtering av migrasjon, og politikken og tiltakene rettet mot migranter og innvandrere.

Vi inviterer alle interesserte til å delta på gruppesesjonen om migrasjon og integrasjon på Vinterseminaret 2017. Vi er åpne for bidrag i alle faser, fra prosjektideer til (nesten) ferdige artikler, og satser på en uformell og engasjert diskusjon!Send oss et sammendrag så snart som mulig og senest innen 15. desember (mna@samfunnsforskning.no).

 


Familie, arbeid og likestilling (Sigtona Halrynjo, ISF og Eirin Pedersen, HiOA)
«
Norsk sosiologi har en rik tradisjon for forskning på familie, arbeid og likestilling. Norge har, i likhet med de andre nordiske land, fungert som et «sosialt laboratorium» for likestilling i familie, arbeidsliv og politikk, av stor interesse for forskning og offentlig debatt. Familieliv, arbeidsliv og politikk er imidlertid i stadig endring, det er dermed viktig å oppdatere, problematisere, nyansere og utdype bildet av den norske modellen.

I denne sesjonen ønsker vi å utvikle forståelsen av samspillet mellom arbeid, familie og velferdsstat og likestilling som ideal, politikk og praksis – belyst gjennom ulike metoder og perspektiv. Vi ønsker også å favne spesifikke temaer knyttet til familieorganisering, nære relasjoner, omsorg, arbeidsdeling, u/likestilling i arbeidslivet, kjønnsstrukturer, velferdsordninger og politikk rettet mot familie og arbeidsliv. Sesjonen er et uformelt og engasjert forum, der bidrag i alle faser, fra prosjektsøknad til artikkelutkast, er velkomne. Sesjonen er en anledning for forskere og studenter til å presentere og oppdateres på ny forskning, og et møtested for å diskutere og løfte opp sentrale spørsmål på feltet.

For å styrke feltet om familie, arbeid og likestilling, ønsker vi også å benytte sesjonen som en mulighet for videre nettverksarbeid.

Om du vil delta på sesjonen, trenger vi en tittel for innlegget, og noen linjer (maks en halv side) på mail, innen 15. Desember (Eirin.pedersen@afi.hioa.no)»

 

Institusjonell etnografi (Karin Widerberg, UiO og Marte Rua, UiO)
«
Lurer du på om institusjonell etnografi kan være nyttig for ditt prosjekt, eller arbeider du allerede med perspektivet? Har du spørsmål eller erfaringer du vil drøfte med andre?Sesjonen er en god anledning til å diskutere og få tilbakemelding på utfordringer du/dere står overfor nå. Gruppesesjonene på vinterseminaret skal være et uformelt tilbud med lav inngangsterskel – et sted å møtes med kolleger i trygghet og fellesskap. I utgangspunktet er vi interessert i «work in progress», og ikke publiserte arbeider. Det er mulig å ta del i sesjonen uten å legge fram noe.Studenter oppfordres til å delta. Studenter kan ved flere utdanningsinstitusjoner søke sitt lærested om støtte til å delta dersom de skal bidra på seminaret.

Dersom du ønsker å legge fram på gruppesesjonen, sender du en epost til Karin Widerberg: karin.widerberg@sosgeo.uio.no, senest 2 uker før vinterseminaret (dvs senest 20.1.17). Vi trenger en tittel for innlegget, og noen linjer (maks 5 sider) om det du vil legge fram. Vi kommer tilbake til detaljer ved programmet og ditt bidrag senere.»

 

Sosiologen.no (Vilde Blix Huseby, Redaktør og Magnus Heie Gregersen, bok- og tidsskriftredaktør)

«Nettsiden Sosiologen.no har kommet langt i sin toårige levetid, men vil lenger. På gruppesesjonen på Vinterseminaret vil vi ha diskusjon om hvordan vi kan komme oss dit. Denne sesjonen skiller seg fra de andre gruppesesjonene i den forstand at det ikke vil bli lagt opp noen papers. I stedet legger gruppelederne opp til noen hovedtemaer som skal diskuteres, som vil bli sendt de påmeldte i forkant. Vi håper på deltakelse fra både akademikere og ikke-akademikere og fra flere ulike plasser i landet.

Sesjonen går kun en av dagene, på fredagen, så det er mulig å kombinere med andre gruppesesjoner.»

 

Kultursosiologi (Tore Witsø Rafoss)
«Kultursosiologi-gruppa er for alle som jobber med kultur – både i snever og vid forstand, både som forskningsobjekt og som forskningsperspektiv. Dette er en gruppe med stor takhøyde hvor man kan diskutere og presentere ulike typer arbeid og ideer, uavhengig om de vektlegger empiri, metode eller teori. Kultursosiologi er meningssentrert sosiologi og er ofte kvalitativt orientert, men vi er også åpen for kvantitative bidrag.

Dersom du ønsker å legge fram på gruppesesjonen, sender du en e-post til Tore Witsø Rafoss: tore.rafoss@kifo.no, senest to uker før vinterseminaret (altså senest 20.1.2017). Vi trenger en tittel for innlegget, og noen linjer om det du vil legge fram. Vi vil så komme tilbake til detaljer ved programmet og ditt bidrag senere.»

 

Rus og helse (Kristin Buvik, Folkehelseinstituttet)
«
I fjor slo vi sammen sesjonene for helse og rus, og vi gjentar suksessen i år. Er du interessert i rus og avhengighet eller i helsesosiologi?
Temaene for sesjonen i fjor var blant annet organisering av sykehus, diagnostisering, rusbehandling og ruspolicy, rekreasjonsbruk av illegale rusmidler, åpne russcener og ungdom/rusmidler.

Papere av alle lengder er velkommen; fra ferdigstilte artikler til ideer i form av utvidet abstract. Sesjonen legger til rette for en åpen diskusjon av både av empirisk, metodisk og teoretisk art. Opponenter blir oppnevnt til hvert paper. Deltakelse uten paper er hjertelig velkommen. Detaljert program vil foreligge etter påmeldingsfristen.

For påmelding til sesjonen for helse og rus, send inn tittel og kort abstract innen 7. desember, til sesjonsleder. Fult paper sendes innen 15. januar. Ta gjerne kontakt med sesjonsleder Kristin Buvik: kristin.buvik@fhi.noTlf: 93427270″

 

Arbeid og velferd (Anders Mølster Galaasen, NAV og Hedda Haakestad, HiOA)
«
Den norske modellen» er basert på et regulert og inkluderende arbeidsliv og generøse og universelle velferdsordninger. Selv om modellens mange fordelaktige virkninger hylles av alle er pilarene den bygger på under stadig reforhandling. Enten som følge av økt konkurranse og migrasjon, eller som følge av et ønske om å «forandre for å bevare». Målgruppa for denne sesjonen er alle som jobber med tema knyttet til arbeidsliv og velferd, som regulering og politikk, partsamarbeid, makt og ulikhet, samt hva som kjennetegner brukerne og bruken av ulike velferdstjenester og -ytelser.

Frist for innsending av bidrag: 26 januar»

 

Sosial ulikhet og lagdeling (Øyvind Wiborg, UiO)

Se sesjonens fullstendige program her

«Valget av Trump, Brexit og den nye høyrebølgen i Europa viser mer enn noen gang relevansen av tradisjonelle klasseulikheter i møte med hurtige samfunnsendringer og utfordringer. Sosial ulikhet ser ikke ut til å være et forbigående fenomen i moderne samfunn, og heller ikke i Norge. Tvertimot ser ulikheten til å reprodusere seg over generasjoner og innad i livsløp langs flere klassiske sosiologiske dimensjoner som klasse, status, og kjønn. Noen ulikhetsdimensjoner ser også ut til å bli stadig viktigere.

Målgruppen for seminaret om «sosial ulikhet og lagdeling» er sosiologer og samfunnsforskere som undersøker aspekter ved denne ulikheten i utdanning og arbeidsmarked, og i samfunnet ellers.»

 

Bolig og boligpolitikk (Hans Christian Sandlie, HiOA)
«Bolig er grunnleggende for den enkeltes velferd og en viktig forutsetning for inkludering og deltakelse i samfunnslivet. I Norge har det vært et boligpolitisk mål at flest mulig skal eie egen bolig. En eiervennlig boligpolitikk har bidratt til at i dag bor omkring 80 prosent av norske husholdninger i en bolig de selv eier, enten som selveier eller sammen med andre i borettslag eller sameier. Boligpolitikken skiller seg fra andre hovedområder i velferdspolitikken ved at boligforsyningen primært skal sikres gjennom markedet. Vektleggingen av eierlinjen og markedet som fordelingsmekanisme har reist spørsmål om bolig utgjør en vaklende pilar eller en hjørnestein i den moderne velferdsstaten. I denne arbeidsgruppen ønsker vi blant annet å se nærmere på utviklingen i boforhold og boforholdenes betydning for levekår og livssjanser. Vi ønsker imidlertid alle boligrelaterte paper velkommen. For påmelding til sesjonen for bolig og boligpolitikk, send inn tittel og abstrakt innen 15. desember, til gruppeleder.

Vi ønsker en uformell sesjon med lave skuldre, så presentasjonene trenger ikke være gjennomarbeidede paper. Ideer til en artikkel, oppsummeringer av rapporter, tanker om et tema en brenner for kan være gode innlegg i en sammenheng som denne. Tanken er at dette skal være en mulighet til å drøfte ulike sider av et stort forskningsfelt.»

 

Byråkrati og organisasjon (Per Magnus Mæhle, OuS)

 

Sport (Arve Hjelseth, NTNU)

 

Ungdom (Mira Sletten, HiOA og Anders Bakken, HiOA)

 

Miljøsosiologi (Lars Mjøset, UiO)

 

Institusjonell endring i offentligheten (Fredrik Engelstad, UiO)