Generalforsamling 2015

Her finner du sakspapirene til Norsk Sosiologforenings generalforsamling på Geilo.

Generalforsamlingen avholdes på Bardøla Høyfjellshotell på Geilo den 25. januar 2015 klokken ti.

Dagsorden:

 1. Konstituering og navneopprop
 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap
 5. Saker til behandling
  1. Sosiologisk tidsskrift
  2. Sosiolognytt
  3. NB – DET ER MULIG Å KOMME MED FORSLAG TIL SAKER FREM TIL 28.12 (gjelder både lokalavdelinger og enkeltmedlemmer) – papirer vil da bli lagt ut på hjemmesiden
 6. Godkjenning av arbeidsprogram 201
 7. Godkjenning av kontingent – ingen forslag om endring fremme
 8. Godkjenning av neste års budsjett
 9. Valg til Arbeidsutvalget (AU)
 10. Valg av revisor
 11. Valg av valgkomité

Forslag sak 9-11 legges frem på møtet. Sakspapirene kommer fortløpende.

Alle medlemmer oppfordres til å møte opp. Alle lokalavdelinger må sørge for å være representert. I tillegg møter AU, landsstyret og redaktøren av Sosiolognytt.

SAK 4: Godkjenning årsmelding og revidert regnskap

Årsmelding for Norsk sosiologforening 2014

Norsk sosiologforening har i 2014 avholdt generalforsamling og to landsstyremøter, samt diverse møter i arbeidsutvalget (AU). Foreningens arbeidsutvalg var også ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Vinterseminaret 2014, som ble avholdt på Bardøla Høyfjellshotell på Geilo 23.-25. januar.

Arbeidsutvalget (AU) har i 2014 bestått av:

Leder: Inger Marie Hagen

Nestleder: Fredrik Engelstad

Kasserer: Lars-Erik Becken

Sekretær: Kaja Reegård

Første styremedlem: Marianne Dæhlen

Andre styremedlem: Eirin Pedersen

Varamedlemmer med møterett: Bård Ketil Engen (webkontakt), Vilde Blix Huseby (nettansvarlig) og Irene Prestøy Lie

I 2014 har AU konsentrert seg om følgende saker:

 • Vinterseminaret
 • Nye nettløsninger
 • Verving
 • Tidsskrift
 • Nordisk Sosiologforening
 • Lokallagsaktiviteter

Vinterseminaret 2014 og 2015

Temaet for vinterseminaret i 2014, som ble avholdt på Bardøla Høyfjellshotell 23.-25. januar var religionssosiologi med tittelen ‘Religion i sosiologien – er G(g)du tilbake?’.

Det var 133 medlemmer som deltok i 2013, noe som var vesentlig høyere enn i 2013 (116 deltakere). Nytt av året var økonomisk støtte til studenter under forutsetning at de skaffet overnatting selv. Dette bidro til at 37 masterstudenter deltok.

To grupper ble ikke videreført fra foregående år: Familie, hverdagsliv og foreldreskap og byutvikling og urbanisering. Men det ble avholdt en gruppe, kalt ‘sosiologen.no’ for deltakere som ønsket å bidra til utformingen av den nye nettsiden.

Edvard Vogt fikk hedersprisen. Pris for beste norskspråklige artikkel gikk til Anne Lise Ellingsæter og Eirin Pedersen for artikkelen «Fruktbarhetenes fundament i den norske velferdsstaten» publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning. Beste engelskspråklig artikkel gikk til Trond Petersen, Andrew Penner og Geir Høgsnes for artikkelen «From motherhood penalties to husband premia: The new challenge for gender equality and family policy, lessons from Norway» publisert i American Journal of Sociology.

Planlegging av Vinterseminaret 2015 opptok mye av AUs tid. AU har fungert som vinterseminarkomité. Samarbeidet med Red Tape Crossing ble avsluttet, og i stedet ble midlene brukt til at Eirin Pedersen i AU tok seg av administrative oppgaver. Temaet for vinterseminaret 2015 er «Sosiologi og byråkrati». Seminaret følger ’de vante spor’ med plenumssesjoner og grupper. Takk til artikkelpriskomiteens arbeid, bestående av Ann Nilsen, UiB, Willy Martinussen, NTNU og Ragnvald Kalleberg, UiO. En takk også til komiteen for Hedersprisen 2014, Gunn Birkelund (Uio) og Lars Mjøseth (UiO). Det er 13 arbeidsgrupper på programmet og takk til gruppelederne for godt arbeid.

I håp om å øke studentdeltakelsen viderefører AU ordningen med sterkt reduserte priser for studenter under forutsetning at de skaffer overnatting selv.

Tidsskrift

Sosiolognytt

Sosiolognytt et foreningens medlemsblad, og i 2014 har bladet kommet ut med fire nummer med godt, variert og nyhetsorientert stoff om norsk sosiologi. Tusen takk til redaktør Jan Frode Haugseth (NTNU) og redaksjon for god innsats!

Endringer er i emning knyttet til situasjonen for norske sosiologiske tidsskrift og utfordringer i forbindelse med «Open access». AU arbeider løpende med dette, og er i dialog med Sosiologisk tidsskrift og Universitetsforlaget for mulige nye løsninger. Det vil avholdes et tidsskriftsmøte 22. januar på Vinterseminaret, der en bredt sammensatt gruppe vil diskutere saken.

Forholdet til Universitetsforlaget (medlemsregister-tjenester og Sosiologisk Tidsskrift):

Universitetsforlaget har overtatt forvaltning av medlemsregisteret, medlemsinnbetalinger, utsendelser og purringer. Samarbeid har fungert tilfredsstillende i 2012, men det er behov for noe tettere oppfølging i 2013 slik at det kan fungere enda bedre.

Verving

AU har flere ganger diskutert det lave medlemstallet i NSF og behovet for å øke medlemstallet. Noen av forslagene kom på GF 2013, blant annet innføring av en egen studentkategori. I 2013 ble spesialpriser for studenter opprettet. Studentmedlem første år: kr 100, mens studentmedlem resten av studietiden er kr 250. Ulikt vervemateriell er innkjøpt og fordelt til lokallagene.

Nordisk forbund

Nordisk sosiologforbund er en sammenslutning av våre søsterorganisasjoner i Norden.. Norske styremedlemmer i 2014 har vært Marianne Dæhlen og Inger Marie Hagen. Fredrik Engelstad har vært vara.

Reaksjonen for Acta (som eies av Nordisk). Alle medlemmer av NSF mottar Acta vederlagsfritt) var frem til 1/1/2015 lagt til Norge og Lise Kjølsrød og Arne Mastekaasa har vært redaktører. Takk for flott innsats til dere gjennom flere år! AU har fulgt opp sine forpliktelser i redaksjonsrådene for både Acta Sociologica og Sosiologisk tidsskrift.

Ny nettside

Foreningen har gjennom året lagt ned mye arbeid i å få på plass en ny nettside. I april bestemte landsstyret at en ny nettside er noe foreningen bør bevilge penger til. I juni fikk firmaet Dekode oppdraget, på bakgrunn av et anbud fra tre firmaer. De er per desember i ferd med å ferdigstille siden, som skal lanseres på Vinterseminaret i januar 2015. Vilde Blix Huseby har hatt ansvaret for dette arbeidet

Organisasjonssosiologene

Vår ‘søsterforening’ Organisasjonssosiologene tok tidligere kontakt med sikte på samarbeid med NSF. Organisasjonssosiologene vedtok sin egen nedleggelse i 2014 med følgende intensjonserklæring:

Forening for organisasjonssosiologer (Organisasjonssosiologene) går inn i Norsk sosiologforening (NSF) med sine ressurser i form av aktiva, pågående og planlagte aktiviteter, ideer og gode intensjoner, herunder de medlemmer som vil følge foreningens oppfordring om å melde seg inn i NSF.

Aktiva (beløpende til 112.000 kr) er nå overført NSF. Pengene skal brukes til et fond for å stimulere til aktivitet på området Organisasjonssosiologene er engasjert i. Fondets styre består av 1 fra den nedlagte foreningen, samt leder og kasserer i NSF. Organisasjonssosiologene gjennomførte en høstsamling i november og flere initiativ til aktiviteter kom opp.

Lokallagsaktiviteter

Lokallagene leverer egne årsmeldinger til landsstyret, så det blir ingen detaljer rundt deres aktivitet her. Det kan likevel meldes at lokallagene i ulik grad har vært i kontakt med AU for å få til sin drift og sine aktiviteter, og AU har fulgt dette opp der det har vært behov for dette.

To landsstyremøter ble arrangert i 2014, det ene i etterkant av Vinterseminaret, det andre i april.

Sosiologforeningen – Regnskap og balanse: 2010 til 2014 (sak 4 fortsetter) – samt budsjett 2015 (sak 8)

Lars-Erik Becken var i utgangspunktet revisor for regnskapet i 2013. Med bakgrunn i uregel­messigheter i regnskapet for Sosiologforeningen i 2013 overtok Becken ferdigstillelse av regn­skapet, mens Jon Rogstad kom inn som revisor. Becken har også vært kasserer i perioden 2003-2010, og revisor i perioden 2011-2012, og kjenner dermed meget godt til foreningens økonomi.

Ny kasserer har gått igjennom alle transaksjoner i regnskapet fra 2013 og sett disse opp imot dokumentasjonen. I tillegg har ny kasserer sett regnskapet for 2013 i sammenheng med regnskapene (og tidsavgrensningene) for perioden 2010-2012. Det har i hele perioden med avgått kasserer vært noe rot (jf. revisorrapporter i 2011 og 2012) og sammenblanding av ulike kontorer. De aller fleste transaksjoner i 2013 og 2014 (frem til ny kasserer overtok) er nå dokumentert med bilag. De få som manglet dokumentasjon er akseptert etter dialog med leder av foreningen. Becken har også ført regnskapet for 2014.

Gjennomgangen har vist noen feil i tidsavgrensningene i perioden 2011 og 2012, hvilket medførte noe avvik når det gjelder tidligere rapporterte resultat og egenkapital det enkelte år. Ny kasserer gjør oppmerksom på at pengene ikke har «blitt borte», med unntak av at foreningen har tatt et tap på 1.767,- (på grunn av en dobbeltbetaling som er frafalt). Feilene i tidsavgrensningene skyldes at den avgåtte kasserer ikke har hatt god nok oversikt over ubetalte rekninger og forventede inntekter. Alle kjente forhold er rettet opp i regnskapet for 2014.

Regnskapene for perioden 2010 til 2014 dekker alle inntekter og utgifter til Sosiolog­foreningen. Sosiologforeningens regnskap er nå á jour og viser – etter ny kasserers vurdering – et riktig bilde over situasjonen ved inngangen til 2015. Foreningen gikk i 2014 med et underskudd på 65.236 og egenkapitalen er pr 30.11.14 på 334.777.

Kasserer vil med dette legge frem regnskapene og balansen for perioden 2010 til 2014. Gjennomgangen av regnskapet for 2013 er gjort i dialog med leder av foreningen, for å sikre at alle inntekter og utgifter er inkludert. Vi har ingen grunn til å tro at ikke egenkapitalen pr. 1.12.14 på 334.777 er korrekt.

Regnskapet for 2013 og 2014 vil bli gjennomgått av leder (Inger Marie Hagen) og revisor (Jon Rogstad). Deres gjennomgang vil bli lagt frem på generalforsamlingen.

Oslo, 14.12.2014. Lars-Erik Becken, Kasserer i Sosiologforeningen

Sak 5: Saker til behandling

 a: Sosiologisk tidsskrift

Forskningsrådet (NFR) har varslet at alle en forutsetning for støtte er en overgang til open access. AU vil legge frem et forslag på møtet som beskriver hva NSF vil gjøre for å sikre god drift av tidsskriftet i fremtiden, samt en overgang til ren nettpublisering i løpet av 2015 eller 2016.

 b: Sosiolognytt

Sosiologforeningen har i det siste året lagt ned mye ressurser i å etablere en ny nettside (sosiologen.no). AU vil legge frem et forslag på møtet om en gradvis overgang fra papir til nettpublisering av Sosiolognytt.

Sak 6: Godkjenning av arbeidsprogram

 Arbeidsprogram 2015

 1. Vedlikeholde nettsiden på et høyt nivå
 2. Gjennomføre de (eventuelle) endringer knyttet til ST og Sosiolognytt som fremkommer gjennom behandling i relevante organ
 3. Sikre god kontakt med studentmiljøene og forsterke medlemsvervingen
 4. Evaluere ordningen med nytt medlemsregister og foreta nødvendige endringer
 5. Evaluere støtteordningen til lokalavdelingene
 6. Stimulere til økt aktivitet i nettverk og etablering av nye nettverk
 7. Gjennomføre vinterseminaret 2015 og planlegge vinterseminaret 2016